logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Právní předpisy stavebního úřadu

  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ním souvisejících a prováděcích předpisů
  • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ním souvisejících a prováděcích předpisů
  • Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Platné znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy.