Právní předpisy úseku dopravních agend

Úsek dopravních agend

 • Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 250/2016 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilost k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška  č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťových karet, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů,
 • Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
 • Vyhláška 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
 • Vyhláška 277/2004., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod.