logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Právní předpisy úseku právního

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád)
  • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • zákon č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích