Právní předpisy útvaru právního

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád)
  • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů