Právní předpisy útvaru územního plánování

  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně pránovací činnosti
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Platné znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy.