logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Přestupkové řízení

Odbor dopravní a správní MěÚ Holešov provádí výkon státní správy v přenesené působnosti - projednávání přestupků v dopravě, které jsou projednávány v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích a v souladu se zákonem č. 500/2004 S., -  správním řádem, kdy došlo k porušení:

  • Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  • Zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Pokuty - sankce

A) Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla

V roce 2002 zavedla ČKP ve spolupráci s MV ČR a MDS ČR vyhodnocení uzavřených smluv (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) a u těch majitelů vozidel, kde došlo k porušení ustanovení (Jedná se o majitele vozidel, kteří mají registrované vozidlo a neodevzdali do 7 dnů registrační značku, nebo nezaplatili zákonné pojištění )

Zákon č.168/1999

Povinnosti majitelů vozidel vyplývající ze zákona č 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

§ 15 Evidence pojištění odpovědnosti

(1) Osoba, která žádá o vzetí vozidla do evidence nebo o změnu v evidenci vozidel, musí současně předložit orgánu evidence doklad o pojištění k nahlédnutí, jinak orgán evidence žádosti nevyhoví. To neplatí, jedná-li se o vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti.

(2) Pojistitel sděluje nejméně jednou měsíčně Kanceláři údaje o vzniku, změně a zániku pojištění odpovědnosti a o pojistných smlouvách uzavíraných v průběhu roku, a to nejméně v rozsahu údajů uváděných v dokladu o pojištění odpovědnosti.

(5) Údaje vedené Kanceláří mohou být sděleny pojistiteli.

(7) Pokud nebyla ve lhůtě 7 dnů od zániku pojištění odpovědnosti uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož vozidla, je vlastník povinen ve stejné lhůtě odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o technickém průkazu tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence. Nelze-li z objektivních důvodů tuto povinnost splnit, musí vlastník vozidla takovou skutečnost bezodkladně oznámit příslušnému orgánu evidence.

(8) Pokud nebyla ve lhůtě 7 dnů od zániku pojištění odpovědnosti uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož vozidla, oznámí tuto skutečnost Kancelář orgánu evidence příslušnému podle odstavce 9

(9) Pokud vlastník vozidla nesplní povinnost podle odstavce 7, orgán evidence příslušný podle místa trvalého pobytu nebo sídla vlastníka vozidla bezodkladně rozhodne ve správním řízení o vyřazení vozidla z registru23), v jehož rámci došlo k zániku pojištění odpovědnosti.

Zákon č.200/1990 § 23a

Přestupky v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se posuzují podle dále podle zákona č 200/1990 Sb. o přestupcích:

§ 16

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo:

a) provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ačkoliv musí být tato odpovědnost pojištěna podle zvláštního právního předpisu

b) neodevzdá příslušnému orgánu, který vede evidenci vozidel, státní poznávací značku a osvědčení o technickém průkazu vozidla v případě zániku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu,3f)

c) nepředloží při provozu vozidla na požádání příslušníka Policie České republiky doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla stanovené zvláštním právním předpisem.3g)

(2) Jiného správního deliktu se dopustí právnická osoba, která

a) provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti, ačkoliv musí být tato odpovědnost pojištěna podle § 1 odst. 2, nebo

b) neodevzdá příslušnému orgánu evidence státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla v případě zániku pojištění odpovědnosti podle § 15 odst. 5.

(2) Za přestupek podle odstavce lze uložit pokutu:

Dle odstavce § 16

lze uložit pokutu (a zákaz činnosti)

1 písm. a)

do 20 000 Kč

a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až na dobu 1 roku

a vyřazení vozidla z registru (dle z. č.168/1999)

1 písm. b)
2 písm. b)
do 10 000 Kč
1 písm. c) do 500 Kč
2 písm.a) do 20 000 Kč

B) Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Zákon č.200/1990 § 22

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se posuzují podle zákona č 200/1990 Sb. o přestupcích:

§ 22 Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo:

a) jako řidič motorového vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním zákonem2a) nebo dopravní značkou o více než 30 km/h v obci nebo o 50 km/h mimo obec,

b) jako řidič motorového vozidla poruší nesprávným způsobem jízdy zvláštní zákon2a) tím, že:

1. 1. nezastaví vozidlo na příkaz světelného signálu s červeným světlem "Stůj" světelného signalizačního zařízení nebo pokynu policisty "Stůj" při řízení provozu na pozemních komunikacích,

2. předjíždí vozidlo na přechodu pro chodce nebo bezprostředně před ním nebo předjíždí vozidlo způsobem, který ohrozí protijedoucí řidiče nebo jiné účastníky silničního provozu, nebo předjíždí, jestliže se nemůže bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet, nebo předjíždí, aniž má před sebou rozhled na vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí,

3. nedá při jízdě z vedlejší pozemní komunikace označené dopravní značkou "Dej přednost v jízdě" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě" na křižovatku přednost v jízdě vozidlům přejíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo vozidlům přijíždějícím zprava, nevyplývá-li přednost v jízdě z dopravní značky,

4. vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zvláštním zákonem2a) zakázáno,

c) porušením zvláštního zákona způsobí dopravní nehodu, kterou je povinen podle zvláštního zákona2a) neprodleně ohlásit policistovi,

d) se dopustí jednání uvedeného pod písmenem c) jako řidič vozidla hromadné dopravy osob,

e) neoprávněně zastaví nebo stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené znakem O 1,

f) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až e), poruší zvláštní zákon.2a)

(2) Za přestupek podle odstavce lze uložit pokutu:

Dle odstavce § 22

lze uložit pokutu

1 písm. f)

do 2 000 Kč

1 písm. a) a b) do 3 000 Kč
1 písm. e) do 5 000 Kč
1 písm. c) do 7 000 Kč
1 písm. d) do 10 000 Kč

(3) (4) (5) Zákaz činnosti:

Do

lze uložit tomu ( podmínky)

6 měsíců

kdo se v období dvanácti po sobě následujících kalendářních měsíců dopustí přestupku podle odstavce 1 písm. a) a b) více než dvakrát

1 roku kdo se dopustí přestupku podle odstavce 1 písm. c)
2 let kdo se dopustí přestupků podle odstavce 1 písm. d)

(6) V blokovém řízení lze uložit za přestupek pokutu:

Dle odstavce § 22

lze uložit pokutu

1 písm. f)

do 1 000 Kč

1 písm. a) a b) do 2 000 Kč
1 písm. c), d) a e) do 5 000 Kč

2a) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

C) Ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství

Zákon č.200/1990 § 23

Ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství se posuzují podle zákona č 200/1990 Sb. o přestupcích:

§ 23 Ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo:

a)úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje, přemístí nebo umístí dopravní značku, návěstidlo, signální nebo návěstní znak, signální nebo návěstní zařízení, informační zařízení pro cestující, vyvěšený jízdní řád, označení zastávky veřejné dopravy nebo jiného dopravního zařízení anebo neoprávněně používá takové zařízení,

b) provozuje nepovolenou nebo zakázanou činnost v ochranném pásmu dráhy či pozemní komunikace nebo pozemního leteckého zařízení anebo v územním obvodu vnitrozemského přístavu,

c) poruší povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem pro stavbu či provoz civilních letadel včetně kluzáků,

d) nesplní povinnost uloženou správním orgánem ke zdolání mimořádně naléhavých přepravních potřeb,

e) provozuje dopravu bez povolení nebo poruší povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem pro provozování dopravy,

f) porušením povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem ohrozí bezpečnost nebo plynulost železničního, leteckého nebo plavebního provozu nebo způsobí v takovém provozu dopravní nehodu,

g) poruší povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem pro dopravu nebo přepravu nebezpečných věcí,

h) úmyslně poškodí dopravní stavbu nebo jiné zařízení, které je součástí této stavby, anebo úmyslně naruší činnost sdělovacího nebo zabezpečovacího zařízení,

i) jako řidič užije dálnice nebo silnice dálničního typu motorovým vozidlem bez předchozího zaplacení poplatku podle zvláštního zákona,3d)

j) poruší zákazy stanovené při obecném užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace nebo jako řidič užije tyto komunikace k jízdě nákladním automobilem o celkové hmotnosti převyšující 12 000 kg,

k) nákladním automobilem s přívěsným vozidlem, jehož celková hmotnost převyšuje 3500 kg, při kontrolním vážení vozidel překročí stanovené hodnoty,

l) bez povolení užije dálnici, silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, (zvláštní užívání) nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení k tomuto užívání,

m) neoprávněně uzavře dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci, neoprávněně zřídí objížďku nebo nařízenou uzavírku, objížďku neoznačí podle vydaného rozhodnutí nebo nedodrží podmínky stanovené tímto rozhodnutím,

n) způsobí závadu ve sjízdnosti dálnice nebo ve sjízdnosti a schůdnosti silnice nebo místní komunikace,

o) neoprávněně zřídí, pozmění nebo zruší sjezd nebo nájezd z dálnice, silnice nebo místní komunikace,

p) neoprávněně umístí pevnou překážku na pozemní komunikaci nebo neodstraní jím vyvolaný zdroj ohrožení dálnice, silnice nebo místní komunikace,

r) neuposlechne příkazu osoby pověřené výkonem státního odborného dozoru při výkonu dozoru na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci,

s) jako řidič vozidla při kontrole není držitelem dokladů požadovaných zvláštním právním předpisem, nevede stanoveným způsobem záznam o provozu vozidla nebo nedodržuje stanovené doby řízení a odpočinku,

t) při přepravě nebezpečných věcí podle právního předpisu nemá řádné osvědčení o zvláštním školení řidiče, nezajistí označení vozidla, není vybaven podle právních předpisů povinnou výbavou, poruší zákaz nakládky a vykládky stanovených nebezpečných věcí na veřejně přístupných místech, přepravuje ve vozidle osoby způsobem odporujícím právním předpisům, poruší ustanovení o zastavení a stání vozidel a o dozoru nad vozidly při parkování nebo nedodrží trasu, pokud je předepsána,

u) užívá v silničním provozu vozidlo označené nebo vybavené způsobem zaměnitelným s vozidlem taxislužby, ačkoliv toto vozidlo není zařazeno v evidenci vozidel taxislužby, nebo nabízí přepravní služby způsobem s taxislužbou zaměnitelným, ačkoliv není osobou, na jejíž jméno je vydán průkaz způsobilosti řidiče taxislužby,

v) bez povolení provozovatele dráhy vykonává v obvodu dráhy činnosti, které jsou podnikáním, nebo vstoupí do obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná,

x) svým chováním nebo činností porušuje nebo ohrožuje provozování dráhy a drážní dopravy nebo poškozuje součásti dráhy nebo součásti drážního vozidla,

y) v obvodu dráhy nedbá pokynu provozovatele dráhy, dopravce nebo osoby jimi pověřené k zajištění bezpečnosti osob a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy nebo nedbá pokynu k zajištění ochrany majetku a veřejného pořádku,

z) porušením povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem ohrozí pověřenou osobu provozovatele dráhy nebo dopravce při výkonu jeho činnosti.

(2) Za přestupek podle odstavce lze uložit pokutu:

Dle odstavce § 23

lze uložit pokutu/zákaz činnosti

1 písm. a) až h) a písm. u) až z)

do 5 000 Kč

1 písm. j) až t) do 10 000 Kč
1 písm. i) do 15 000 Kč
1 písm. c) a f). (3) zákaz činnosti do 1 roku

V blokovém řízení lze uložit za přestupek pokutu:

Dle odstavce § 23

lze uložit pokutu

1 písm. i), s) a t)

do 5 000 Kč

3d) § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

D) Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

Zákon č.200/1990 § 30

Přestupky a úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi se posuzují podle zákona č 200/1990 Sb. o přestupcích:

§ 30 Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo:

a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let nebo osobě o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

g) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

h) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g),

ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g),

i) při výkonu činnosti, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí anebo poškodit majetek, se odmítne

  • podrobit dechové zkoušce,
  • podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, nebo
  • podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou, ač má povinnost takové zkoušce nebo vyšetření se podrobit a není to spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví, nebo

(2) Za přestupek podle odstavce lze uložit pokutu:

Dle odstavce § 30

lze uložit pokutu a zákaz činnosti

1 písm. a)

do 3 000 Kč

1 písm. g) do 5 000 Kč a zákaz činnosti do 6 měsíců
1 písm. h) do 10 000 Kč a zákaz činnosti do 1 roku
1 písm. ch) a i) do 10 000 Kč a zákaz činnosti do 2 let