Přestupkové řízení

 • vede správní řízení o přestupcích:
  - na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
  - proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě
  - proti veřejnému pořádku
  - proti občanskému soužití
  - proti majetku
  - jejichž projednání není svěřeno jednotlivým odborům městského úřadu
 • projednává přestupky dalších obcí ve správním obvodu města na základě uzavřených veřejnoprávních smluv
 • zapisuje údaje do Informačního systému evidence přestupků, včetně přestupků projednaných Městskou policií Holešov v příkazním řízení na místě