Přestupkové řízení v dopravě

Odbor dopravní a správní MěÚ Holešov provádí výkon státní správy v přenesené působnosti - projednávání přestupků v dopravě, které jsou projednávány v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., -  správním řádem, kdy došlo k porušení:

 • Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějšch předpisů
 • Zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědné osoby:
Bc. Miroslav Krejčíř,
Petr Tabara, DiS.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • projednává přestupky na úseku provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • projednává ostatní přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství
 • projednává přestupky na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • rozhoduje o zadržení řidičského průkazu v případech stanovených zákonem
 • rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
 • poskytuje součinnost jiným správním orgánům a pojišťovnám