Příroda a krajina

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, související zákony a prováděcí vyhlášky
 • zodpověný pracovník: Matěj Biječek

Obecní úřad

 • povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládá náhradní výsadbu

tiskopis žádosti - kácení dřevin [DOC, 37 kB]

tiskopis žádosti o závazné stanovisko k povolení kácení dřeviny v rámci stavby [DOC, 35 kB]
tiskopis oznámení kácení [DOC, 17 kB]
informace ke kácení [DOC, 30 kB]

 • registruje významné krajinné prvky a vydává závazná stanoviska
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma
 • vydává souhlasy k ošetřování památných stromů a k zásahům do jejich ochranných pásem
 • vydává souhlasy ke zřizování a rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěná území obcí

Obec s rozšířenou působností

 • vydává závazná stanoviska k významným krajinným prvkům (VKP)

žádost o závázné stanovisko k VKP [DOC, 35 kB]

 • vydává závazná stanoviska k zalesňování a odlesňování pozemků nad 0,5 ha

žádost o závázné stanovisko k zalesňování pozemků [DOC, 35 kB]

 • vydává povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a jejich kříženců do krajiny
 • přijímá oznámení a rozhoduje o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin za účelem obnovy nebo výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů a elektrizačních a plynárenských soustav
 • vydává souhlas k činnostem a stavbám, které by mohly narušit krajinný ráz
 • rozhoduje o vyhlášení přechodně chráněné plochy
 • vyzývá k prokázání zákonného původu chráněných rostlin a živočichů
 • vydává osvědčení pro volně žijící ptáky odchované v lidské péči
 • vydává nařízení k omezení nebo zákazu rušivé činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody
 • vyzývá k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha nebo rostliny a živočicha
 • rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládá přiměřená náhradní opatření
 • vykonává státní dozor
 • ukládá sankce za protiprávní jednání