Projekt Podpora sociální práce v ORP Holešov

logo-opz-barevn.jpg

Termín realizace projektu: 01.02.2017-31.01.2019

Reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006151 

Celkové náklady projektu: 3 225 423,75 Kč

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení dostupnosti sociální práce klientům a její profesionalizaci v rámci výkonu sociální práce v přenesené působnosti. Výkon sociální práce v obci je posílen o dva nové sociální pracovníky, kterým bude navíc zajištěno další vzdělávání a sebereflexe/sebehodnocení (supervize). Podpořena bude rovněž součinnost sociálních pracovníků projektu jak se stávajícími sociálními pracovníky, tak i s dalšími pracovníky v rámci organizační struktury úřadu.

Cíle projektu:

 • Posílení výkonu sociální práce na celém území Holešovska po dobu 24 měsíců. Projekt umožní poskytování sociální práce dvěma sociálními pracovníky ve větším rozsahu a pokryje pomoc cílovým skupinám na 18 let věku.
 • Prostřednictvím projektu budou testovány dvě pozice sociálních pracovníků v praxi: terénní sociální pracovník, který bude zaměřen na práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením a koordinátor sociální pracovník, tzv. případový pracovník. Oba pracovníci se budou také zaměřovat na síťování (s pracovníky neziskových organizací, OSPOD, ÚP a dalšími poskytovateli soc. služeb).
 • Pilotní ověření aplikace nových metod a technik sociální práce do praxe a zkvalitnění, profesionalizace a lepší dostupnost sociální práce v obci.
 • Koordinace a ověření metodické role MPSV k výkonu sociální práce v obcích v přenesené působnosti.
 • Posílení interdisciplinární a multidisciplinární spolupráce a spolupráce s dalšími aktéry v sociální oblasti a příbuzných oborech.

Cílové skupiny:

 • sociální pracovníci
 • zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
 • osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

  Klíčové aktivity:

  • Výkon sociální práce na území ORP Holešov
  • Součinnost sociálních pracovníků projektu se stávajícími sociálními pracovníky úřadu i dalšími pracovníky v rámci organizační struktury úřadu
  • Spolupráce s projektem Systémová podpora sociální práce v obcích
  • Vzdělávání a supervize

  Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu a vychází z podmínek zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou vymezeny předpoklady k výkonu povolání sociální pracovník a mj. též povinnosti obcí s rozšířenou působností.

  Výstup projektu: Příručka dobré praxe sociální práce v ORP Holešov

  Zpráva k ukončení projektu

  V rámci spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí byl Městský úřad Holešov zapojen do projektu „Podpora sociální práce v ORP Holešov“, který byl realizován od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 a financován Evropským sociálním fondem. Díky němu byl Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Úsek sociální práce a sociálních služeb po dobu těchto dvou let posílen o dva nové sociální pracovníky a tím byla rozšířena sociální práce v celém ORP Holešov. Po dobu trvání projektu byli na zmiňovaném úseku celkem čtyři sociální pracovníci. Díky dočasnému navýšení počtu pracovních úvazků byla sociální práce obyvatelům lépe zpřístupněna a ke klientům bylo přistupováno velmi individuálně s ohledem na jejich potřeby. Sociální pracovníci poskytovali v rámci svých činností klientům poradenství v nejrůznějších oblastech života. Mezi nejčastěji řešené problémy můžeme zařadit zajištění vhodného bydlení, řešení finančních problémů, pomoc při sestavení životopisu a hledání vhodného zaměstnání, pomoc při sepsání žádosti o rozvod, návrhů na úpravu rodičovské odpovědnosti nebo zvýšení vyživovací povinnosti či řešení problematiky závislosti na alkoholu a jiných omamných látkách.
  Díky aktivní spolupráci s Úřadem práce Kontaktního pracoviště Holešov ČR, Městskou policií Holešov, sociálními službami (např. Dluhové poradenství Samaritán), aktivitě samotných sociálních pracovníků a všímavosti široké veřejnosti se za dobu realizace projektu podařilo pomoci téměř 180 obyvatelům v rámci celého ORP Holešov.
  Po ukončení projektu zůstávají na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví dva sociální pracovníci, kteří převzali klienty po projektových pracovnících.

  Kontaktní osoba:

  Mgr. Michaela Vaško, tel. 573 521 758, mobil: 734 422 061

  e-mail: michaela.vasko@holesov.cz