logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Registrace řidičů

Pracovníci registru řidičů provádí tyto činnosti:

 • udělují řidičská oprávnění na základě žádosti o řidičské oprávnění
 • vydávají řidičské průkazy držitelům řidičského oprávnění, pokud byly splněny podmínky pro vydání a to z důvodu:
 • rozšíření řidičského oprávnění o další skupinu
 • změny údajů v řidičském průkazu
 • výměny ŘP, jehož platnost končí
 • výměny ŘP vydaného cizím státem nebo ŘP Evropských společenství
 • vydávají mezinárodní řidičské průkazy na základě žádosti držitele řidičského oprávnění
 • vydávají duplikáty řidičského průkazu za ztrátu,odcizení, poškození nebo zničení
 • podmiňují a omezují řidičská oprávnění na základě zdravotní nebo odborné způsobilosti
 • odnímají, pozastavují, ruší podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a vrací řidičská oprávnění na základě rozhodnutí soudu nebo příslušného správního úřadu
 • ruší podmínění nebo omezení řidičského oprávnění pokud pominuly důvody pro podmínění
 • vydávají doklad o odevzdání ŘP
 • poskytují údaje z registru řidičů na základě písemné žádosti orgánům státní správy, soudům, orgánům činných v trestním řízení, obcím a fyzickým osobám,pokud jde o údaje o nich vedené
 • vydávají průkaz profesní způsobilosti řidiče
 • přijímají žádosti a vydávají čipové karty do digitálních tachografů
 • vedou záznamy o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, provádí zápis bodů do evidenční karty řidiče a na žádost řidiče vydávají výpis o jeho záznamech bodového hodnocení

Postup při vyřizování žádostí o vydání řidičského průkazu podle vzoru EU

Žadatel o vydání řidičského průkazu předloží řádně vyplněný tiskopis žádosti o vydání řidičského průkazu a předepsané doklady (občanský průkaz + 1 fotografii) místně příslušnému obecnímu úřadu.

Žádost o vydání řidičského průkazu dle EU dostanete pouze na přepážce řidičských průkazů. Každý tiskopis je opatřen pořadovým číslem a identifikačním čárovým kódem (tzv.barcode) a z toho důvodu není žádost volně přístupná. Pracoviště evidence řidičů ověří totožnost žadatele, zkontroluje údaje uvedené v žádosti a přiložených dokladech a provede porovnání předložených dat s údaji v registru řidičů. Pokud nezjistí nedostatky, postoupí žádost k centralizovanému zpracování na pracoviště MD v STC Praha.

Pracoviště MD v STC Praha zpracuje předložené doklady a zašle nově vyrobený řidičský průkaz pracovišti evidence řidičů příslušného obecního úřadu, kde si ho žadatel o řidičský průkaz osobně převezme, nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (§110 odst.5)

Žádost o vydání prvního ŘP lze podat pouze ve lhůtě vyřízení do 20 dnů. Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání ŘP ve lhůtě kratší, lze mu vydat ŘP do 5-ti pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 500,-Kč.

Podklady nutné pro vydání řidičského průkazu (ŘP), mezinárodní ho ŘP a duplikátů:

 • žádost o vydání ŘP (k dispozici na přepážce) (vzor žádosti)
 • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz nebo platný pas + náhradní doklad o pobytu)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti
 • řidičský průkaz, jde-li o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů,výměny, rozšíření nebo omezení řidičského oprávnění ,popř. vydání mezinárodního ŘP
 • ŘP vydaný cizím státem nebo ŘP vzoru Evropských společenství
 • žádost o řidičské oprávnění (žádosti vydává autoškola ) v případě, že se jedná o vydání prvního ŘP nebo o rozšíření řidičského oprávnění
 • posudek o zdravotní způsobilosti od ošetřujícího praktického lékaře, pokud se jedná o vydání prvního ŘP nebo rozšíření řidičského oprávnění (§ 85 - 88 zák.361/2000 Sb., vyhl.č.277/2004 Sb.), nebo při změně zdravotního stavu


Jestliže držitel řidičského průkazu změní trvalý pobyt, je povinen oznámit do 5 pracovních dnů změnu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v místě nového trvalého pobytu. V souvislosti s touto změnou předloží řidičský průkaz, občanský průkaz a 1 fotografii. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provede evidenční úkony a vydá do 20 dnů řidičský průkaz nový - § 120,odst.2 zák.361/2000 Sb.

Pokud se stane, že řidič ztratí ŘP, bude mu do doby vydání nového řidičského průkazu vystaveno podle § 15 vyhlášky obecním úřadem časově omezené (30 dní) Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení,poškození nebo zničení řidičského průkazu , na základě kterého bude moci řídit vozidlo pouze na území České republiky.

Výměna řidičských průkazů

V České republice je od 1.5.2004 vydáván nový řidičský průkaz podle vzoru Evropských společenství v provedení plastové karty ID 1. Vydává se na dobu nejvýše 10-ti let z důvodu životnosti a čitelnosti plastové karty anebo na dobu kratší z důvodu omezení zdravotní způsobilosti řidiče nebo jiného omezení.

V souladu s § 134, odst.2, zák.č. 361/2000 Sb., ze dne 14. září 2000, o provozu na pozemních komunikacích a ve znění zák. č. 229/2005 Sb., a dalších právních úprav, nastává povinnost všech držitelů řidičského oprávnění v ČR provést výměnu řidičských průkazů vydaných od 1.7.1964 do 30.4.2004 v následujících termínech:

Řidičské průkazy vydané : 1.1.2001 až 30.4.2004 - povinnost vyměnit do 31.12.2013

Smyslem povinné výměny řidičských průkazů je, aby po roce 2013 byl v ČR platný jen jeden typ řidičského průkazu.

Výměna řidičského průkazu podle platné právní úpravy se provádí bez poplatku.