Registrace řidičů

Pracovníci registru řidičů provádí tyto činnosti:

 • vydávají řidičské průkazy, pokud byly splněny podmínky pro vydání a to z důvodu:
 • udělení řidičského oprávnění
 • rozšíření řidičského oprávnění o další skupinu
 • změny údajů v řidičském průkazu (netýká se změny bydliště)
 • výměny řidičských průkazů, kterým končí platnost
 • výměny řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu Evropského společenství
 • vydávají mezinárodní řidičské průkazy
 • vydávají duplikáty řidičského průkazu za ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení
 • podmiňují a omezují řidičská oprávnění dle zdravotní nebo odborné způsobilosti řidiče
 • odnímají, pozastavují, ruší podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a vrací řidičská oprávnění dle rozhodnutí soudu nebo příslušného správního úřadu
 • ruší podmínění nebo omezení řidičského oprávnění pokud pominuly důvody pro podmínění
 • vydávají doklad o odevzdání řidičského průkazu
 • poskytují údaje z registru řidičů orgánům státní správy, soudům, orgánům činných v trestním řízení, obcím a fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené
 • vydávají řidičský průkaz s uvedením profesní způsobilosti řidiče dle předloženého školení
 • vydávají paměťové karty do digitálních tachografů - karty řidiče, karty podniku a karty servisu
 • vedou záznamy o spáchaných přestupcích, provádí zápis bodů do registru řidičů, vydávají výpis o záznamech bodového hodnocení řidiče
 • oznámení o vyrobených řidičských průkazech lze najít na internetových stránkách úřadu v sekci doklady k vyzvednutí

Postup při vyřizování žádostí o vydání řidičského průkazu od 1.7.2018

O vydání řidičského průkazu může žadatel požádat u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností, vyzvednout jej pak lze pouze u toho úřadu, kde byla žádost podána (pravidlo "kde podám žádost, tam si řidičský průkaz vyzvednu").

Žádost o vydání řidičského průkazu bude pořízena na registru řidičů. Pracovník registru řidičů ověří totožnost žadatele podle předložených dokladů a postoupí žádost k centralizovanému zpracování na pracoviště Ministerstva dopravy ve Státní tiskárně cenin Praha.

Od 1.7.2018 není třeba dokládat papírovou fotografii. Digitální fotografii získají pracovníci registru řidičů z evidence občanských průkazů nebo cestovních dokladů nebo ji pořídí přímo na místě.

 Při vydání mezinárodního řidičského průkazu je prozatím papírová fotografie nutná.

Řidičský průkaz si žadatel převezme osobně, nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (§110 odst.5), kde byla žádost podána.

Žádost o vydání prvního řidičského průkazu lze podat pouze ve lhůtě vyřízení do 20dnů. Žádá-li držitel řidičského oprávnění vlastnící řidičský průkaz o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, lze mu vydat řidičský průkaz do 5pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 700,-Kč.

Podklady nutné pro vydání řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu a duplikátů:

 • žádost o vydání řidičského průkazu (zpracovává se digitálně přímo na přepážce)
 • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz nebo platný pas + oddací list při změně jména)
 • řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz vzoru Evropských společenství + čestné prohlášení
 • řidičský průkaz, jde-li o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů, výměny, rozšíření nebo omezení řidičského oprávnění, popř. vydání mezinárodního řidičského průkazu
 • řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz vzoru Evropských společenství + čestné prohlášení
 • žádost o řidičské oprávnění (žádosti vydává autoškola) v případě, že se jedná o vydání prvního řidičského průkazu nebo o rozšíření řidičského oprávnění
 • posudek o zdravotní způsobilosti od ošetřujícího praktického lékaře, pokud se jedná o vydání prvního řidičského průkazu nebo rozšíření řidičského oprávnění (§ 85 - 88 zák.361/2000 Sb., vyhl.č.277/2004 Sb.), nebo při změně zdravotního stavu

Pokud se stane, že řidič ztratí nebo je mu odcizen platný řidičský průkaz, bude mu do doby vydání nového řidičského průkazu vystaveno podle § 15 vyhlášky obecním úřadem časově omezené (30 dní) potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, na základě kterého bude moci řídit vozidlo pouze na území České republiky.

Výměna řidičských průkazů

V České republice je od 1.5.2004 vydáván nový řidičský průkaz podle vzoru Evropských společenství v provedení plastové karty ID 1. Vydává se na dobu nejvýše 10 let (u držitelů řidičského oprávnění skupiny "C" na dobu 5 let) z důvodu životnosti a čitelnosti plastové karty anebo na dobu kratší z důvodu omezení zdravotní způsobilosti řidiče nebo jiného omezení.

V souladu s § 134, odst.2, zák.č. 361/2000 Sb., ze dne 14. září 2000, o provozu na pozemních komunikacích a ve znění zák. č. 229/2005 Sb., a dalších právních úprav, nastává povinnost všech držitelů řidičského oprávnění v ČR provést výměnu řidičských průkazů vydaných od 1.7.1964 do 30.4.2004 v následujících termínech:

Řidičské průkazy vydané : 1.1.2001 až 30.4.2004 byla povinnost vyměnit do 31.12.2013. Řidičské průkazy vydané od 1.5.2004 je povinnost vyměnit dle platnosti uvedené na řidičském průkazu.

Povinná výměna řidičského průkazu se provádí bez poplatku.