Registrace vozidel


Registr vozidel se řídí především zákonem č.56/2001 Sb.o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a to následujícími ustanoveními:

 • § 6 (1) Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, je povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností (OÚRP), s výjimkou osob, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 185 dnů v příslušném kalendářním roce, (dále jen "žadatel").

 • § 89 (5) Provozovatelé silničních motorových vozidel a přípojných vozidel jsou povinni do tří let ode dne účinnosti tohoto zákona (do 30. 6. 2004) uvést údaje v registru silničních vozidel vedeného podle tohoto zákona do stavu odpovídajícího skutečnosti; pokud jde o vznik, změnu nebo zánik zástavních práv, jsou provozovatelé silničních motorových vozidel a přípojných vozidel povinni uvést údaje v registru silničních vozidel do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona do stavu odpovídajícího skutečnosti.


Tabulky stávajících registračních značek (spz) přidělené na vozidla zůstávají v platnosti.

Příslušným pro registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla trvalé bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

Při převodu vozidla do obvodu registračního místa, pro něž je určen jiný kód kraje, přidělí nové registrační místo vždy novou registrační značku a vydá novou tabulku registrační značky.

Použité zkratky:
Registrační značka (RZ) = státní poznávací značka (spz)
Osvědčení o registraci vozidla (ORV) = osvědčení o technickém průkazu (OTP)
Identifikační číslo vozidla = VIN, číslo podvozku, karoserie, rámu ...

Návody nejsou právně závazné dokumenty, slouží pouze k informaci a pomoci žadatelům při úkonech souvisejících s registrem silničních vozidel.
Tyto stránky nabízí základní informace o dopravně správních agendách v registru silničních vozidel v městě Holešově. Naší snahou je poskytnout informaci a možný návod pro občana města, který by mu měl sloužit jako podklad pro jednání a vyřizování svých záležitostí na registru vozidel.

Technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla

Stavba a přestavba silničního vozidla

Registrační značky

Registrace silničních vozidel

Žadatel uhradí správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů hotově na pokladně.


Přihlášení nového vozidla k registraci v RV

K žádosti se dokládá:

 • technický průkaz vozidla
 • souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR
 • doklad o nabytí vozidla (faktura, kupní smlouva, leasingová smlouva)
 • v případě pořízení nového vozidla z jiného členského státu EU i potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty
 • zvláštní registrační značka pro jednorázové použití, byla-li vydána
 • doklady vlastníka a provozovatele

 
Přihlášení ojetého, již registrovaného vozidla v registračním místě Holešov, k registraci v RSV

K žádosti se dokládá:

 • technický průkaz vozidla
 • doklad o technické prohlídce - Protokol o pravidelné technické prohlídce (DEKRA), nebo zápis o platné pravidelné technické prohlídce stanicí technické kontroly v technickém průkazu
 • souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele
 • protokol o evidenční kontrole
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR
 • osvědčení o registraci vozidla - ORV (OTP)
 • doklady vlastníka a provozovatele


Přihlášení ojetého, již registrovaného vozidla v jiném registračním místě v ČR (odhlášeného z jiného registračního místa v ČR), k registraci v RSV

K žádosti se dokládá:

 • technický průkaz vozidla
 • doklad o technické prohlídce - Protokol o pravidelné technické prohlídce (DEKRA), nebo zápis o platné pravidelné technické prohlídce stanicí technické kontroly v technickém průkazu
 • souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele
 • protokol o evidenční kontrole
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR
 • osvědčení o registraci vozidla - ORV (OTP)
 • doklady vlastníka a provozovatele


Zápis změn údajů v registru silničních vozidel

K žádosti se dokládá:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla - ORV (OTP)
 • doložení právního zájmu žadatele - výzva, nebo rozhodnutí soudu (státní instituce)
 • souhlas vlastníka vozidla, pokud není žadatel vlastníkem a pod.)
 • při odcizení tabulek RZ (SPZ) doložit protokol vydaný PČR, při ztrátě čestné prohlášení
 • doklady vlastníka a provozovatele
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - při ukončení režimu dočasného vyřazení

Příklady změn údajů v RSV:

 • odhlášení - změna provozovatele vozidla v rámci RM Holešov
 • odhlášení - změna provozovatele vozidla mimo RM Holešov do jiného RM v ČR
 • vlastníka - zápis nebo ukončení nájemní smlouvy (leasing)
 • výměna karoserie,motoru
 • ukončení statutu "DOČASNĚ VYŘAZENO"
 • přestavba vozidla
 • montáž (demontáž) tažného zařízení
 • pohon na LPG,litá kola apod.
 • změna barvy
 • výmaz čísla motoru
 • přidělení úředního čísla
 • vystavení duplikátu TP, ORV
 • vydání nových tabulek RZ (SPZ) za ztracené nebo odcizené
 • změna příjmení, názvu firmy změna trvalého bydliště, sídla firmy
 • úřední oprava chybných údajů v dokladech
 • prodloužení platnosti ORV - u cizinců dle povolení k pobytu
 • všechny ostatní žádosti (pro něž není stanoven zvláštní tiskopis)


Dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

K žádosti se dokládá:

 • technický průkaz vozidla
 • souhlas vlastníka vozidla pokud žádá provozovatel vozidla
 • odevzdat tabulky s registrační značkou (SPZ)
 • osvědčení o registraci vozidla - ORV (OTP)
 • doklady vlastníka a provozovatele


Trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

K žádosti se dokládá:

 • technický průkaz vozidla
 • souhlas vlastníka vozidla pokud žádá provozovatel vozidla
 • odevzdat tabulky s registrační značkou - SPZ
 • osvědčení o registraci vozidla - ORV (OTP)
 • doklady vlastníka a provozovatele
 • další doklady nutné k trvalému vyřazení:
 • na vlastní žádost vlastníka - doklad o likvidaci vozidla vydaný tuzemským, nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků,
 • vozidlo zaniklo - doklad o bezezbytkovém zničení vozidla.

Vozidlo trvale vyřazené ztrácí technickou způsobilost a jeho technický průkaz se prohlašuje za neplatný!!!
 
Zápis a výmaz zástavního práva k vozidlu v registru silničních vozidel

K žádosti se dokládá:

 • technický průkaz vozidla
 • doklad o technické prohlídce - Protokol o pravidelné technické prohlídce (DEKRA), nebo zápis o platné pravidelné technické prohlídce stanicí technické kontroly v technickém průkazu
 • smlouva nebo rozhodnutí o zřízení, nebo ukončení (výmazu) zástavního práva
 • souhlas vlastníka daného vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla - ORV (OTP)
 • doklady vlastníka a provozovatele
 • provozovatel vozidla (není-li totožný s vlastníkem): plnou moc a souhlas vlastníka k provedení úkonu (leasingová smlouva se souhlasem k provedení daného registračního úkonu),
 • ostatní stejně jako vlastník.

 

Výdej dat (opis nebo výpis) k vozidlu z registru silničních vozidel

K žádosti se dokládá:

 • doložení právního zájmu žadatele - výzva, nebo rozhodnutí soudu (státní instituce)
 • souhlas vlastníka vozidla, pokud není žadatel vlastníkem a pod.)
 • doklady vlastníka a provozovatele


Doklady předkládané k žádostem v registru silničních vozidel
Vlastník vozidla:

 • Fyzická osoba

občanský průkaz nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince povolení k pobytu, udělení azylu ),
jde-li o podnikatele, živnostenský list nebo koncesní listinu.

 • Právnická osoba

výpis z obchodního rejstříku ne starší 12 měsíců ke dni, kdy je úkon v registru požadován. Může být použita ověřená kopie,
zástupce právnické osoby není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu a vlastní občanský průkaz.

 • Leasingová společnost

pokud již není zavedena u registračního orgánu, předkládá totéž co právnická osoba.

 • Provozovatel vozidla: (není-li totožný s vlastníkem)

plnou moc a souhlas vlastníka k provedení úkonu (leasingová smlouva se souhlasem k provedení daného registračního úkonu), ostatní stejně jako vlastník

Informace k § 13 a § 14 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění zákona č. 103/2004 Sb. - trvalé vyřazení vozidla

S účinností od 1. května 2004 dochází v případě trvalého vyřazení vozidla na vlastní žádost vlastníka vozidla rovněž k povinnosti předložit doklad o likvidaci vozidla vydaný tuzemským nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků(viz § 13 odst. 2 a odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb.).V případě tuzemského subjektu se jedná o právnickou nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, které byl krajským úřadem vydán souhlas k provozování zařízení ke sběru anebo zpracování vybraných autovraků podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o odpadech") Pouze tato zařízení tuzemských subjektů mající výše uvedený souhlas jsou oprávněna zpracovávat resp. likvidovat vybrané autovraky. (def. vybraného autovaraku viz § 36 písm. b) zákona o odpadech). Čestné prohlášení o tom, že vozidlo je mimo veřejné komunikace atd. atp. již nebude postačovat. Díly a součásti takto zlikvidovaného vozidla lze použít k opravám ostatních vozidel shodného typu.
Doklad o likvidaci vozidla není předkládán úřadu (a ani úřadem není vyžadován) jen při trvalém vyřazení z důvodu zániku vozidla, nebo při nesplnění povinnosti do stanovené lhůty (v současnosti 14 dnů) po zániku pojištění odpovědnosti sjednat nové pojištění odpovědnosti, nebo uložit osvědčení o registraci vozidla a registrační značku příslušnému úřadu do takzvaného depozita (viz § 13 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb.). Z vozidla se stává soubor náhradních dílů, nebo se vozidlu musí znovu schválit jeho technická způsobilost (viz výše).
Pojem "motorové vozidlo a přípojné vozidlo zaniklo" znamená, že do šrotu není co odevzdat, protože se jedná o úplné bezezbytkové zničení vozidla nebo jeho objektivně nenapravitelná ztráta (např. vozidlo spadlo do hlubokého moře z trajektu).
Odcizená vozidla nelze trvale vyřadit z registru.