Registrace vozidel

Přihlášení vozidla do registru

Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, je povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s výjimkou osob, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 185 dnů v příslušném kalendářním roce, (dále jen "žadatel"). Povinné registraci nepodléhá pracovní stroj přípojný, který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství; toto vozidlo lze však registrovat na žádost vlastníka.

Příslušnost:

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel.

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
 • osoba zmocněná vlastníkem (ověřená plná moc)
 • provozovatel – se souhlasem vlastníka

Co k tomu potřebuji?

Nové vozidlo nebo vozidlo vystavené na základě COC listu

 • Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
 • Doklad totožnosti v originále
 • Osvědčení o registraci vozidla II (velký technický průkaz) nebo COC list
 • Nabývací titul (kupní smlouva, faktura)
 • popřípadě: ověřená plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.
 • Platná zákonná pojistka

Dovoz

 • Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
 • Doklad totožnosti v originále
 • Osvědčení o registraci vozidla II (Velký technický průkaz)
 • Nabývací titul (kupní smlouva, faktura)
 • EVIDENČNÍ KONTROLA (ne starší 30 dnů), příp. Protokol o technické prohlídce PŘED REGISTRACÍ
 • popřípadě: ověřená plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.
 • Platná zákonná pojistka
 • k vyplnění technického průkazu je zákazník povinen doložit údaje věrohodným způsobem (STK, akredit, původní doklady)

Převod na dalšího provozovatele/vlastníka

 • Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
 • Doklad totožnosti v originále
 • Osvědčení o registraci vozidla II (velký technický průkaz)
 • Osvědčení o registraci vozidla I (malý technický průkaz)
 • Evidenční kontrola (ne starší 30 dnů)
 • popř.: ověřená plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.
 • Platná zákonná pojistka

Poplatky:

 • motocykl do 50 cm3………………………….… 300 Kč
 • motocykl nad 50 cm3 …………………………..500 Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ………800 Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně … 500 Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti ………. .700 Kč

Formulář je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Zápis TECHNICKÉ změny v registru silničních vozidel

Jedná se o úkon, kterým se změní údaj zapisovaný v registru vozidel a v registračních dokladech vozidla.

Příslušnost:

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel.

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
 • osoba zmocněná vlastníkem
 • provozovatel – se souhlasem vlastníka

 

Co k tomu potřebuji?

 • Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel
 • Doklad totožnosti v originále
 • Osvědčení o registraci vozidla II (velký technický průkaz)
 • Osvědčení o registraci vozidla I(malý technický průkaz)
 • popřípadě: plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, koncesní listina, živnostenský list apod.
 • Doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů:

Tažné zařízení: typový list tažného zařízení s potvrzenou montáží pověřeným montážním pracovištěm, případně montáže jiným subjektem je nutná kontrola montáže na STK. Poplatek: 50 Kč. LPG: u hromadné přestavby - vyplněná příloha k technickému průkazu (dodá firma provádějící montáž zařízení). Poplatek: 50 Kč. Výmaz čísla motoru: protokol z STK (stačí evidenční kontrola pokud motorové vozidlo má platnou technickou) - nutná výměna motoru stejného typu.

Poplatek: 50 Kč

Formulář je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Zápis NETECHNICKÉ ZMĚNY V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

Jedná se o úkon, kterým se změní údaj zapisovaný v registru vozidel a v registračních dokladech vozidla. Jedná se například: změna adresy trvalého nebo povoleného pobytu, změna sídla podnikání, změna příjmení, změna barvy atd.

Příslušnost:

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel.

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
 • osoba zmocněná vlastníkem
 • provozovatel – se souhlasem vlastníka

Co k tomu potřebuji?

 • Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel
 • Doklad totožnosti v originále
 • Osvědčení o registraci vozidla II (velký technický průkaz)
 • Osvědčení o registraci vozidla I (malý technický průkaz)
 • popř.: plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.

Poplatek: 50 Kč za každou změnu

Formulář je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Zánik vozidla

Základní charakteristika:

Životní situace se týká zániku silničního vozidla a vyřazení z registru silničních vozidel, po tomto úkonu již vozidlo nelze zpět zapsat do registru silničních vozidel - ZANIKLO.

Příslušnost:

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel.

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
 • osoba zmocněná vlastníkem
 • provozovatel – se souhlasem vlastníka

 

Co k tomu potřebuji?

 • Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
 • Doklad totožnosti v originále
 • Osvědčení o registraci vozidla II (velký technický průkaz)
 • Osvědčení o registraci vozidla I (malý technický průkaz)
 • Registrační značky
 • Potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků
 • doklad potvrzující zničení silničního vozidla vydaná policií ČR, Hasičským záchranným sborem nebo obdobným orgánem jiného státu
 • Doklad o pravomocném řízení přestupků nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady.
 • popř.: plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.

Poplatek: bez poplatku

Formulář je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Vyřazení vozidla z provozu

Základní charakteristika: 

Jedná se o vyřazení motorového vozidla či přípojného vozidla. Na žádosti je uvedeno místo, adresa a účel využití vozidla.

Příslušnost:

Kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel.

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
 • osoba zmocněná vlastníkem
 • provozovatel – se souhlasem vlastníka

Registrační značky (SPZ), osvědčení o registraci vozidla zůstávají uložené na oddělení registru vozidel, ve velkém technickém průkaze je vyznačena změna a zůstává klientovi.

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je vlastník vozidla povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vozidlo vyřadil z provozu, adresu místa, kde se silniční vozidlo nachází a účel jeho využití. 

Co k tomu potřebuji?

 • Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního 
 • Doklad totožnosti v originále
 • Osvědčení o registraci vozidla II (velký technický průkaz)
 • Osvědčení o registraci vozidla I (malý technický průkaz)
 • Registrační značky
 • popřípadě: plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.

Poplatek:

 • za vyřazení - 200 Kč
 • za nahlášení změny adresy místa  a účelu - 50 Kč

Formulář je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu

Jedná se o vrácení silničního vozidla do silničního provozu.

Příslušnost:

Registr vozidel obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde bylo vozidlo vyřazeno z provozu.

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
 • osoba zmocněná vlastníkem
 • provozovatel – se souhlasem vlastníka

Co k tomu potřebuji?

 • Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
 • Doklad totožnosti v originále
 • Technický průkazs platnou technickou prohlídkou
 • Platnou zákonnou pojistku
 • popř.: plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina 

Formulář je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Vývoz vozidla do zahraničí

Příslušnost:

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel. 

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
 • osoba zmocněná vlastníkem
 • provozovatel – se souhlasem vlastníka

  

Co k tomu potřebuji?

 • Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
 • Doklad totožnosti v originále
 • Osvědčení o registraci vozidla II (velký technický průkaz)
 • Osvědčení o registraci vozidla I (malý technický průkaz)
 • Registrační značky
 • popř.: plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.
 • evidenční kontrola (ne starší 30 dnů)

Poplatky:

 • za 1 ks registrační značky 200 Kč
 • změna 50 Kč

Formulář je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky registrační značky

Životní situace se týká výdeje nových tabulek registrační značky za ztracené, zničené, poškozené nebo odcizené.

Příslušnost:

kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel.

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
 • osoba zmocněná vlastníkem
 • provozovatel – se souhlasem vlastníka

  

Co k tomu potřebuji?

 • Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
 • Doklad totožnosti v originále
 • Osvědčení o registraci vozidla II (velký technický průkaz)
 • Osvědčení o registraci vozidla I (malý technický průkaz)
 • Registrační značky - v případě poškození
 • popřípadě plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.

Poplatek:

 • za 1 RZ je 200 Kč, tedy za osobní automobil 400 Kč
 • za změnu 50 Kč

Formulář je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Duplikát osvědčení o registraci vozidla I (malý technický průkaz)

Životní situace se týká výdeje nového technického průkazu za ztracený, zničený, poškozený nebo odcizený.

Příslušnost:

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel.

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
 • osoba zmocněná vlastníkem
 • provozovatel – se souhlasem vlastníka

Tato osoba je povinna podat žádost do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

Co k tomu potřebuji?

  Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu

 • Doklad totožnosti v originále
 • Osvědčení o registraci vozidla část II (velký technický průkaz)
 • Osvědčení o registraci vozidla část I (malý technický průkaz) v případě jeho poškození
 • Souhlas vlastníka vozidla, je-li odlišný od provozovatele vozidla
 • popř.: plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina atd.

Poplatek: 100 Kč

Formulář je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Registrační značka na přání

Životní situace se týká přidělení registrační značky na přání k vozidlu vedenému v registru silničních vozidel nebo rezervace registrační značky na přání pro vozidla neregistrovaná v ČR - nová vozidla, vozidla ze zahraničí (rezervace trvá max. 6 měsíců od podání žádosti).

Forma registrační značky na přání:

 • kombinace čísel a velkých písmen latinské abecedy (zakázaná písmena: Q, G, W, O, CH)
 • pro osobní a nákladní vozidla 8 znaků, z toho min. 1 číslo
 • motorky 7 znaků z toho minimálně 1 číslo
 • mopedy 5 znaků z toho minimálně 1 číslo

Příslušnost:

žádost o přidělení registrační značky na přání lze podat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník
 • osoba zmocněná vlastníkem 
 • provozovatel se souhlasem vlastníka

Co k tomu potřebuji?

Poplatek:

 • 5000 Kč za 1 tabulku (za vozidlo 10 000 Kč)
 • 300 Kč za rezervaci

Formulář je k dispozici na registru vozidel.