Školské odkazy a předpisy

Školské odkazy

MŠMT

www.msmt.cz

Oficiální stránka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Zkola

www.zkola.cz

Informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje

Ústav pro informace ve vzdělávání

www.uiv.cz

Informační servis o vzdělávání v České republice včetně sběru statistických dat od škol a školských zařízení
Sbírka zákonů

www.aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Stejnopis všech právních předpisů ČR vydaných od roku 1945 po současnost
Česká školní inspekce

www.csicr.cz

Oficiální stránky České školní inspekce
Český statistický úřad

www.czso.cz

Oficiální stránky Českého statistického úřadu
Učitelské listy

www.ucitelske-listy.cz

Školské periodikum
Učitelské noviny

http://www.ucitelskenoviny.cz/

Školské periodikum
Školské časopisy

http://www.portal.cz/casopisy/

Informatorium 3-8, Psychologie dnes, Děti a my, Rodina a škola, Universum
Česká škola

www.ceskaskola.cz

Web pro základní a střední školy
Škola online

www.skolaonline.cz

Web o školství
Národní institut pro další vzdělávání

www.nidv.cz

Web o dalším vzdělávání
Vysoké školy

www.vysokeskoly.cz

Přehled vysokých škol v České republice
Výzkumný ústav pedagogický

www.vuppraha.cz

Oficiální stránky Výzkumného ústavu pedagogického v Praze
Odbor Hygieny dětí a dorostu KHS Zlín

http://www.khszlin.cz

Oficiální stránky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje odboru hygieny dětí a dorostu
Rámcový vzdělávací program

www.rvp.cz

Metodický portál o rámcových a školních vzdělávacích programech
Národní institut dětí a mládeže

www.nidm.cz

Oficiální stránky Národního institutu dětí a mládeže
Asociace školních sportovních klubů České republiky

http://www.ftvs.cuni.cz/assk_web/

Oficiální stránky AŠSK ČR

Školské předpisy

 • zákon č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
 • vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • vyhláška č 492/2005 Sb., o krajských normativech
 • vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
 • vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Aktuální znění uvedených předpisů je možné najít např. na www.portal.gov.cz v sekci - zákony.