Školské odkazy a předpisy

Školské odkazy

MŠMT

www.msmt.cz

Oficiální stránka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Zkola

www.zkola.cz

Portál o vzdělávání ve Zlínském kraji

Rejstřík škol a školských zařízení https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/ Rejstřík škol a školských zařízení
Podpora společného vzdělání NPI https://zapojmevsechny.cz/ Podpora společného vzdělání v pedagogické praxi
Sbírka zákonů

www.aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Stejnopis všech právních předpisů ČR vydaných od roku 1945 po současnost
Česká školní inspekce

www.csicr.cz

Oficiální stránky České školní inspekce
Český statistický úřad

www.czso.cz

Oficiální stránky Českého statistického úřadu
Učitelské listy

www.ucitelske-listy.cz

Školské periodikum
Učitelské noviny

http://www.ucitelskenoviny.cz/

Školské periodikum
Školské časopisy

http://www.portal.cz/casopisy/

Informatorium 3-8, Psychologie dnes, Rodina a škola
Učíme online

https://www.ucimeonline.cz/

Rozvoj digitálních kompetencí
Česká škola

www.ceskaskola.cz

Web pro základní a střední školy
Škola online

www.skolaonline.cz

Web o školství
Národní pedagogický institut České republiky

https://www.npi.cz

Web o vzdělávání
Vysoké školy

www.vysokeskoly.cz

Přehled vysokých škol v České republice
Krajská hygienická stanice Zlín

http://www.khszlin.cz

Oficiální stránky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
Vzdělávací portál MŠMT

https://www.edu.cz 

Jednotný metodický portál MŠMT
Rámcový vzdělávací program

https://rvp.cz

Metodický portál o rámcových a školních vzdělávacích programech
Pedagogická komora

https://www.pedagogicka-komora.cz/

Pedagogická komora
Asociace školních sportovních klubů České republiky

https://www.assk.cz

Oficiální stránky AŠSK ČR

Školské předpisy

 • zákon č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu, konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
 • vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
 • vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv
 • vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
 • vyhláška č. 161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
 • vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Aktuální znění uvedených předpisů je možné najít např. na https://www.zakonyprolidi.cz/