SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ RADOST z.s.

Kontakt

Předseda/vedoucí: Bc. Hana Pláňavová

E-mail: grohova@ms-radost.cz

Web: http://www.ms-radost.cz/

Sídlo: Grohova 1392, 769 01 Holešov

IČO: 47933887

 

Sdružení rodičů spolupracuje s MŠ na Grohově ul. od prvopočátku jejího založení. Dne 24. 2. 1993 bylo oficiálně registrováno na MV ČR jako nepolitické zájmové sdružení občanů pod názvem Sdružení rodičů a přátel Mateřské školy Grohova ul. v Holešově s cílem zajišťovat úzký kontakt rodičů a zákonných zástupců dětí s vedením školy a podílet se na vytváření podmínek pro zdravý a všestranný rozvoj svých dětí.


Hlavní oblasti spolupráce SRPŠ se školou:
1) informovanost a spolupodíl rodičů na výchovně vzdělávacím programu MŠ
- konzultace hlavních cílů školy, metod a forem práce s dětmi, zpracovávaných tématech třídních vzdělávacích programů, způsobu předávání informací o stavu vývoje a pokrocích dětí jednotlivým rodičům
- pomoc při organizaci a finančním zajišťování akcí pro děti
2) pomoc rodičů v rozvoji prostředí pro děti - provedením konkrétní práce, materiálním či finančním darem na zakoupení pomůcek či doplnění vybavenosti

Činnost spolku takto probíhala aktivně po celou dobu od jejího založení a byla pro školu velkým přínosem.

Se změnou legislativy a povinností změnit zájmové sdružení občanů na spolek byl ke dni 1.1.2014 proveden zápis o této změně do spolkového rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně. Bylo nutno doložit další povinné náležitosti – nové stanovy, souhlas města Holešova s umístěním sídla spolku ( sídlo je v budově MŠ – Grohova 1392, souhlas města udělen dne 28.1.2016 ). Nový název spolku rodičů byl zapsán do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně ke dni 23.3.2016 – Spolek rodičů při MŠ Radost, z.s.

Spolek je dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou právnickou osobou tvořenou rodiči a zákonnými zástupci dětí, kteří se zajímají o předškolní výchovu dětí. Spolek se zaměřuje na hájení a prosazování zájmů dětí a individuální rozvoj jejich osobnosti za účelem vytvoření předpokladů pro jejich budoucí úspěšné uplatnění ve společnosti. K zabezpečení svých cílů spolupracuje spolek s mateřskou školou, orgány státní správy a samosprávy, případně právnickými osobami s obdobným předmětem činnosti. Spolek má ve smyslu ust. § 118 občanského zákoníku právní osobnost. Na zajištění stanovených cílů se podílí orgány spolku – předseda, místopředseda, hospodář a výbor rodičů volený členskou schůzí (zástupci rodičů všech tříd).


Spolek se podílí na organizaci a financování všech akcí pořádaných školou pro děti – nejdůležitější jsou společné školní slavnosti „ Slavnost světel - podzimní zavírání zahrady“, adventní tvořivé dílny pro rodiče a děti, společné adventní setkání a slavnosti, Maškarní bál pro děti, „Jarní otevírání zahrady – vymetání zbytků zimy“, velikonoční tvořivé dílny pro rodiče a děti, Společná oslava svátku matek, Slavnost ke dni dětí, Rozloučení s dětmi, které odchází do ZŠ.