Úplné znění ÚP Žeranovice po vydání změny č. 1

Úplné znění ÚP Žeranovice po vydání změny č. 1 [PDF, 480 kB]

Textová část ÚP Žeranovice – úplné znění po vydání změny č. 1 [PDF, 1,4 MB]


Výkres základního členění území [PDF, 1,7 MB]

Hlavní výkres [PDF, 2,5 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 1,6 MB]

Výkres širších vztahů [PDF, 6,1 MB]

Koordinační výkres [PDF, 3,8 MB]

Výkres předpokládaných záborů ZPF [PDF, 1,6 MB]

Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje [PDF, 1,1 MB]

Technická infrastruktura – vodní hospodářství [PDF, 1,2 MB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 1,0 MB]

Kartogram č. 1 – Schéma vymezení krajinných zón [PDF, 3548 kB]

Záznam o účinnosti [PDF, 340 kB]