Úplné znění ÚP Žeranovice po vydání změny č. 1

Úplné znění ÚP Žeranovice po vydání změny č. 1 [PDF, 194 kB]

Textová část ÚP Žeranovice – úplné znění po vydání změny č. 1 [PDF, 1,1 MB]


Výkres základního členění území [PDF, 731 kB]

Hlavní výkres [PDF, 1,3 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 730 kB]

Výkres širších vztahů [PDF, 5,8 MB]

Koordinační výkres [PDF, 1,8 MB]

Výkres předpokládaných záborů ZPF [PDF, 1,4 MB]

Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje [PDF, 928 kB]

Technická infrastruktura – vodní hospodářství [PDF, 1,1 MB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 968194 kB]

Kartogram č. 1 – Schéma vymezení krajinných zón [PDF, 148 kB]