Úsek právní

Základní informace

basic_misto.png

Budova MÚ Masarykova ulice čp. 628, 2. patro

basic_osoba.png Mgr. Lenka Doleželová (vedoucí odboru)
basic_oteviraci_doba.png

Dle provozní doby úřadu

basic_telefon.png

Tel.: 573 521 650

E-mail: lenka.dolezelova@holesov.cz

Přehled

basic_struktura.pngAgenda, struktura basic_knihovna.pngInformace

Vykon právních činností a poskytování právního poradenství v rámci města a jím zřizovaných organizací
Projednávání přestupků
Evidence žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Formuláře

Právní předpisy

Životní situace

Činnosti úseku

 • vykonává právní činnosti plynoucí z činnosti města a městského úřadu, zejména poskytuje právní poradenství pro jednotlivé odbory a vedení města a pro zřizované organizace, připomínkuje návrhy smluv, zastupuje město v soudních sporech a vyjadřuje se k materiálům předkládaným ke schválení orgánům obce
 • zpracovává návrhy právních předpisů města a vnitřních předpisů městského úřadu
 • vede agendu veřejnoprávních smluv uzavíraných mezi městem a obcemi ve správním obvodu pro plnění některých správních činností
 • kontroluje dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • vede evidenci žádostí o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, včetně zajištění jejich zveřejnění
 • vede správní řízení o přestupcích:
  - na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
  - proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě
  - proti veřejnému pořádku
  - proti občanskému soužití
  - proti majetku
  - jejichž projednání není svěřeno jednotlivým odborům městského úřadu
 • projednává přestupky dalších obcí ve správním obvodu města na základě uzavřených veřejnoprávních smluv
 • zapisuje údaje do Informačního systému evidence přestupků, včetně přestupků projednaných Městskou policií Holešov v příkazním řízení na místě
 • sestavuje informace a podklady s právní tématikou pro občany a pro sdělovací prostředky

 

Kontakty

právník města - zástupce vedoucí na úseku právním

Mgr. Pavel Potůček

573 521 172

-

@

Dv.č. 313

přestupkové řízení

Bc. Lenka Kolaříková

573 521 357

-

@

Dv.č. 304

přestupkové řízení

Eva Hortová, DiS.

573 521 357

-

@

Dv.č. 304