Úsek rozpočtu a účetnictví

Ilona Kupková - finanční účetní

 • zajišťuje zpracování návrhu rozpočtu a rozpisu rozpočtu města Holešova na příslušný kalendářní rok, sleduje plnění rozpočtu města, na základě požadavků ostatních odborů městského úřadu zpracovává návrhy rozpočtových opatření
 • zajišťuje zpracování návrhu závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok
 • vyhotovuje podklady pro zajištění úvěrů, půjček a dotací, zajišťuje plnění závazků plynoucích ze smluv o úvěru a půjčce, sednává pojištění města
 • připravuje podklady pro inventarizaci majetku a závazků města, metodicky řídí inventarizační práce
 • zpracovává návrh směrnice pro vedení účetnictví
 • provádí vyúčtování finančních vztahů k organizacím založeným a zřízeným městem, ke Zlínskému kraji, ke státnímu rozpočtu ČR a státním fondům
 • eviduje smlouvy

Ing. Eva Mirynská - odborný finanční referent

 • vede účetní agendu města v souladu s příslušnými předpisy, vystavuje faktury, sestavuje daňová přiznání za město
 • zabezpečuje styk s peněžními ústavy
 • zpracovává účetní a finanční výkazy a předkládá je krajskému úřadu
 • provádí měsíční a roční uzávěrky hospodaření města

Zdeňka Homolková - odborný finanční referent

 • odpovídá za zaúčtování příjmů města
 • zabezpečuje proúčtování pohledávek a závazků na základě podkladů od jednotlivých odborů městského úřadu, zodpovídá za účtování opravných položek a podrozvahovou oblast účetnictví
 • vede evidenci majetku, připravuje odpisové plány
 • vystavuje faktury
 • vede agendu majetku