Úsek sociálné-právní ochrany dětí

Pracovníci úseku sociálně-právní ochrany dětí se řídí standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany, které jsou definovány přílohou č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Standardy kvality SPO včetně interních norem jsou k dispozici u pracovníků úseku SPO.

Působnost jednotlivých pracovníků

Mgr. Eva Petřivalská

 • sociálně-právní ochrana dětí, terénní sociální pracovnice
 • děti s příjmením začínajícím na písmeno: A, C, Č, E, G, K, M, O, R, Ř, T, U, X, Y (mimo spisy NOm)
 • tel.: 573 521 755, mobil: 739 488 348, e-mail: eva.petrivalska@holesov.cz

Bc. Tereza Karschová

 • sociálně-právní ochrana dětí, terénní sociální pracovnice
 • děti s příjmením začínajícím na písmeno: B, F, H, CH, I, N, S, Š, V, W, Z, Ž (mimo spisy NOm)
 • tel.: 573 521 757, mobil: 739 207 963, e-mail: tereza.karschova@holesov.cz 

Bc. Svatava Boledovičová

 • sociálně-právní ochrana dětí, terénní sociální pracovnice a náhradní rodinná péče
 • děti s příjmením začínajícím na písmeno: D,Ď,J,L,P
 • tel.: 573 521 753, mobil: 603 289 544, e-mail: svatava.boledovicova@holesov.cz 

Mgr. Jiří Nesázel

 • sociálně-právní ochrana dětí - kurátor pro děti a mládež, terénní sociální pracovník, spisy NOm
 • tel.: 573 521 763, mobil: 739 488 347, e-mail: jiri.nesazel@holesov.cz

Bc. Eva Urbanová

 • sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče
 • tel.: 573 521 752, mobil: 737 625 544, e-mail: eva.urbanova@holesov.cz


Spádová oblast odboru sociálních věcí a zdravotnictví :

 • město Holešov (místní část Dobrotice, Količín, Tučapy, Všetuly, Žopy), obce Alexovice, Bořenovice, Horní Lapač, Jankovice, Karlovice, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Žeranovice, Zahnašovice.

Základní informace k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Základní informace k SPOD pro veřejnost 

Informativní leták k SPOD

Informace pro děti

Postup podání stížnosti

Městský úřad Holešov je obecním úřadem obce s rozšířenou působností a orgánem zajišťujícím sociálně-právní ochranu dětí (dále „SPOD“) v rozsahu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Úsek SPOD je součástí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, úseku sociálně-právní ochrany dětí, který je umístěn v budově MěÚ Holešov na ul. Tovární 1407, 1. poschodí vlevo. MěÚ Holešov sídlí ve dvou budovách, tzv. hlavní budova je na adrese Masarykova 628. Přibližně 1500 m od hlavní budovy sídlí druhá budova úřadu, která je také sídlem odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Sociálně-právní ochranou dětí se dle § 1 zák.č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon SPOD) rozumí :

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • zabezpečení  náhradního  rodinného  prostředí  pro  dítě,  které  nemůže  být  trvale  nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Dítětem se  pro  účely  sociálně-právní  ochrany  dětí  rozumí  nezletilá  osoba,  pokud  jí  soudem nebyla přiznána plná svéprávnost. Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte (§ 5 zákona SPOD).

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti (§ 6 odst. 1 zákona SPOD):

 • jejichž rodiče: zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, či nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • na  kterých  byl  spáchán  trestný  čin  ohrožující  život,  zdraví,  svobodu,  jejich  lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
 • které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně  umísťovány  do  zařízení  zajišťujících  nepřetržitou  péči  o děti  nebo  jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
 • které  jsou  ohrožovány  násilím  mezi  rodiči  nebo  jinými  osobami  odpovědnými  za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
 • které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo  jiných  osob  odpovědných  za  jejich  výchovu;  pokud  tyto  skutečnosti  trvají  po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Správní obvod Městského úřadu Holešov pro výkon sociálně-právní ochrany dětí je  stanoven vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a tvoří ho: město  Holešov,  jeho  místní  části (Količín,  Tučapy,  Žopy,  Dobrotice)  a  okolní  obce Martinice,  Horní  Lapač,  Žeranovice,  Přílepy,  Jankovice,  Prusinovice,  Bořenovice, Pacetluky,  Roštění,  Kostelec  u  Holešova,  Němčice,  Rymice,  Třebětice,  Zahnašovice, Ludslavice, Míškovice, Kurovice, Lechotice. Sociálně-právní ochranu dětí zajišťuje město Holešov i jako obec v samostatné působnosti.


Dostupnost  správního  obvodu je  pro  pracovníky  SPOD  vždy  zajištěna  možností  použití služebního motorového vozidla, které je výhradně určeno pro pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví na budově ul. Tovární, a dále  v případě plánovaných  šetření nebo soudních jednání také prostředky veřejné hromadné dopravy (autobusy, vlaky). Po území města Holešova je možné se vzhledem k menšímu rozsahu území pohybovat i pěšky.


Nejčastější činnosti na úseku SPOD :
Poradenství a sociální práce s klienty v situacích :

 • úprava  rodičovské  odpovědnosti  v  případě  ukončení  společného  soužití  rodičů nezletilých dětí (před rozvodem manželství i u dětí narozených mimo manželství)
 • uzavření mimosoudní dohody rodičů o styku s nezletilými dětmi, př. pomoc při řešení soudní úpravy styku (inspirace cochemskou praxí - https://www.holesov.cz/cochemska-praxe
 • poradenství ohledně výživného pro nezletilé děti
 • potřeba  zprostředkování  poskytnutí  sociální  služby  dle  aktuální  situace  rodiny (poradenské služby při řešení vztahových problémů v rodině, terénní služba pro rodiny s dětmi - např. SAS Charita Holešov, pobytová služba azylový dům)
 • výchovné problémy dětí, zanedbávání školní docházky, problémy s užíváním drog nebo jiných návykových látek
 • podezření ze zanedbávání péče o děti
 • zájem převzít dítě do některé z forem náhradní rodinné péče (svěření dítěte do péče jiné fyzické  osoby,  pěstounská  péče  na  přechodnou  dobu,  pěstounská  péče,  poručnictví, osvojení)
 • práce s rodinou v případě potřeby obnovení narušených funkcí rodiny


Sociální pracovníci OSPOD nejsou oprávněni :

 • k řešení vztahových a majetkových konfliktů mezi dospělými osobami
 • k vydání rozhodnutí o umístění dítěte nebo dospělé osoby do zdravotnického nebo jiného ústavního zařízení
 • k vydání rozhodnutí o odebrání dítěte z péče rodiče nebo jiné osoby odpovědné za jeho výchovu
 • k rozhodování a výplatě sociálních dávek
 • k řešení rozvodů rodičů nezletilých dětí

Doba a místo výkonu sociálně-právní ochrany na MěÚ v Holešově SPOD  je standardně vykonávána v pracovní době Městského úřadu Holešov, na  ul.  Tovární 1407, která je určena pracovním řádem úřadu takto:
Na pracovišti i v místě bydliště klienta je možné si dohodnout s příslušným pracovníkem SPOD předem telefonicky nebo emailem konkrétní čas jednání nebo šetření. Kontakty na jednotlivé pracovníky úseku SPOD jsou zveřejněny na webových stránkách města Holešova, na pracovišti OSPOD  na  odboru  sociálních  věcí  a  zdravotnictví  a  u  dalších  spolupracujících  subjektů. Informace  o  kontaktech  podá také podatelna úřadu. Telefonní číslo ústředny MěÚ Holešov je 573 521 111.


Pokud je jakákoli oznámená nebo náhle vzniklá situace dítěte vyhodnocena jako naléhavá a vyžadující neodkladné řešení, má jednání o tomto dítěti přednost i před smluveným jednáním.


V případě nepřítomnosti pracovníka na pracovištije na dveřích kanceláře vždy informace, kdo ho zastupuje, a na jakém telefonním čísle je možné si také sjednat termín schůzky. Krátkodobý zástup řeší pracovníci OSPOD vzájemně mezi sebou, pokud nikdo z pracovníků na pracovišti není přítomen, zastupuje vedoucí odboru.
Pokud  klient  začne  řešit  svou  záležitost  se  zastupujícím  pracovníkem,  následně  zastupující pracovník bezodkladně předá všechny informace příslušnému pracovníkovi.
Výkon sociálně- právní  ochrany dětí ve spádovém území MěÚ Holešov je pracovníky SPOD zajištěn i v mimopracovní době. Tento výkon je upraven Vnitřním předpisem MěÚHolešov č. 4/2014. Občané se v mimopracovní době v případě ohrožení dítěte mohou obracet na tísňové linky - Zdravotnická  záchranná služba 155, Policie ČR 158 nebo linku 112, které mohou na základě vyhodnocení situace pracovníka SPOD kontaktovat.


Úsek  SPOD je součástí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov a je umístěn v budově na ul. Tovární 1407, 1. poschodí vlevo. Do poschodí je možné se dostat i výtahem, který je umístěn z čelní strany budovy MěÚ vlevo od hlavního vstupu (z parkoviště vyhrazeného pro osoby se zdravotním postižením).

Agendy SPOD jsou rozmístěny takto :

 • kancelář č. 206 - 1 terénní sociální pracovník SPOD, zástupce vedoucí odboru
 • kancelář č. 208 - 2 pracovníci - 1 terénní soc. pracovník SPOD a pracovník NRP, 1 pracovník NRP
 • kancelář č. 209 - 1 pracovník - kurátor pro děti a mládež, terénní sociální pracovník SPOD
 • kancelář č. 210 - 1 terénní sociální pracovník SPOD
 • kancelář č. 204 - vedoucí odboru

V kanceláři č. 206 a kanceláři č. 208 je pro potřeby dětí ve věku 2- 10  let  pro  dobu  jednání  s rodiči  k  dispozici  dětský  kout  vybavený  nábytkem,  hračkami,  psacími  potřebami,  knížkami, omalovánkami. Pokud se rodiče dostaví na úřad s dítětem a je třeba následně zajistit nepřítomnost dítěte u jednání rodičů, zajistí dohled nad dítětem ve věku do 10 let, př. i vyššího, po dohodě s rodičem jiná přítomná kolegyně na odboru, kterou o toto pracovnice SPOD požádá.

Mimo kanceláří pracovníků, kde probíhají běžná jednání s klienty, je k dispozici místnost č. 207, která slouží jako jednací místnost pro větší skupinu osob. Zároveň je možné zde jednat i s dospělým  klientem  nebo  dítětem  v  případě  potřeby  zajištění  jeho  většího  soukromí,  nebo  v případě souběhu jednání s klientem u obou pracovníků v jedné kanceláři. Tento prostor je také možné poskytnout k přebalení nebo kojení dítěte. Prostorná chodba je vybavena stolem, křesly, lavicemi a židlemi, kde je také možno čekat i s dětmi, včetně dětí v kočárku.