Úsek sociální práce a sociálních služeb

Působnost jednotlivých pracovníků

Mgr. Pavlína Janalíková

 • sociální kurátorka pro dospělé, sociální pracovnice, parkovací průkazy, senior taxi
 • tel. 573 521 756, mobil: 731 670 652,  e-mail: pavlina.janalikova@holesov.cz

Mgr. Marie Gomolová

 • sociální pracovnice, sociální poradenství pro různé cílové skupiny osob, terénní pracovnice, parkovací průkazy, senior taxi
 • tel.: 573 521 893, mobil: 603 291 534, e-mail: marie.gomolova@holesov.cz

Mgr. Jarmila Kojecká

 • sociální pracovnice, opatrovnictví, komunitní plánování, romská poradkyně
 • tel.: 573 521 762, mobil: 739 220 381, e-mail: jarmila.kojecka@holesov.cz

Činnosti na úseku sociální práce a sociálních služeb

Klientem je dospělá osoba (od 18let, jednotlivec nebo rodina), který má např. tento problém:

 • nedostatečný příjem (poskytujeme poradenství, zprostředkování pomoci při vyřizování soc.dávek, které vyplácí úřad práce v Holešově nebo jiné instituce)
 • ztráta  bydlení (pomoc  s hledáním  azylového  domu,  ubytovny,  nájemního  bytu  a řešením platby nájemného)
 • pomoc při propuštění z výkonu trestu (řešíme doklady, peníze, bydlení...)
 • zadluženost (poradenství, př. dojednáváme kontakt s dluhovou poradnou)
 • obecně v krizových situacích (např.okradení, ztráta dokladů)
 • rodinný  příslušník  nebo  zdravotnické  zařízení hledá  pobytovou  sociální  službu  pro seniora nebo osobu se zdravotním nebo duševním onemocněním


Sociální pracovník na tomto úseku:

 • provádí přímou sociální práci se zletilými klienty ze všech cílových skupin,  klienty vyhledává, nebo klienti přicházejí sami z terénu nebo dle doporučení úřadu práce a jiných institucí
 • poskytuje  občanům sociální  poradenství,  spolupracuje  sestátními institucemi  i nestátními organizacemi, které poskytují sociální služby
 • zajišťuje sociální služby osobám, kterým by neposkytnutí pomoci ohrozilo jejich život a zdraví
 • spolupracuje  se  zdravotnickými  zařízeními a  zprostředkovává  možnost  poskytnutí nezbytné sociální péče ve zdravotnickém zařízení
 • zastupuje  osoby, které nejsou schopny sami jednat a nemají zákonného zástupce při uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb
 • vykonává  funkci  opatrovníka  osobám  omezeným  nebo  zbaveným  svéprávnosti, vyhledává vhodné osoby pro funkci opatrovníka
 • provádí  sociální  šetření k žádostem  o  byt  v domě  s pečovatelskou  službou a  zasílá Tepelnému  hospodářství,  s.r.o.  Holešov  vyjádření  k přidělení  uvolněného  bytu, spolupracuje při jeho obsazení
 • zajišťuje  sociálně  aktivizační  služby  pro  seniory  a  osoby  se  zdravotním postižením (provoz klubu důchodců)
 • spolupracuje s poskytovateli sociálních  služeb  ve  městě,  průběžně vyhodnocuje potřebnost a efektivitu poskytovaných sociálních služeb na území ORP Holešov
 • spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, s dalšími obcemi i s krajským úřadem při zprostředkování pomoci a kontaktu potřebných osob s poskytovateli služeb
 • v rámci   procesu komunitního   plánování   sociálních   služeb zjišťuje   potřeby poskytování sociálních služeb osobám a skupinám osob na území města a zajišťuje také dostupnost informací o poskytovaných sociálních službách
 • zpracovává podklady pro poskytování dotací města na poskytování sociálních služeb a kontroluje jejich využití
 • ustanovuje zvláštního  příjemce  dávek  důchodového  pojištění  občanům  města Holešova a  následně  kontroluje,  zda  je  důchod  řádně  využíván ve  prospěch oprávněných osob
 • zajišťuje  vyhledávání  a  kontakt  s rodinnými  příslušníky  při úmrtí  osaměle  žijících osob, případně náležitosti jejich pohřbu
 • koordinuje  poskytování  sociálních  služeb  a  poskytuje  odborné  sociální  poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodů předchozí ústavní nebo ochranné výchovy, výkonu trestu, hospitalizace v PL a dále osobám, jejichž způsob života vede ke  konfliktu se  společností  a  spolupracuje  s příslušnými  zařízeními  v této  oblasti (kurátor pro dospělé)
 • na žádost Policie ČR, soudů a jiných státních institucí provádí šetření a zpracovává požadované zprávy
 • vymáhá pohledávky odboru v rozsahu stanoveném zvláštními zákony
 • provádí výkon funkce romského poradce
 • zabezpečuje distribuci a vede evidenci receptů a žádanek s modrým pruhem (opiáty)
 • spolupracuje s přestupkovou komisí při řešení přestupků na úseku zdravotnictví
 • zabezpečuje vydávání a evidenci zvláštního označení motorových vozidel pro osoby se zdravotním postižením


Přehled o poskytovatelích registrovaných sociálních služeb je možné najít na tomto webu pod
odkazem Elektronický katalog sociálních služeb nebo  pod  odkazem Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí.

Vymezení některých pojmů k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Sociální služba je činnost poskytující pomoc osobám v nepříznivé soc. situaci s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti.
Sociální služby se podle své povahy poskytují v přirozeném sociálním prostředí osob nebo v zařízeních sociálních služeb k tomuto účelu zřízených, popřípadě i mimo přirozené sociální prostředí osob a zařízení.

Sociální služby zahrnují

 • sociální poradenství
 • služby sociální péče
 • služby sociální prevence


Sociální poradenství zahrnuje

 • základní sociální poradenství
 • odborné sociální poradenství


Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

Odborné sociální poradenství obsahuje tyto základní činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenských prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

 • Osobní asistence
 • Pečovatelská služba
 • Tísňová péče
 • Průvodcovské a předčitatelské služby
 • Podpora samostatného bydlení
 • Odlehčovací služby
 • Centra denních služeb
 • Denní stacionáře
 • Týdenní stacionáře
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení
 • Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče


Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

 • Raná péče
 • Telefonická krizová pomoc
 • Tlumočnické služby
 • Azylové domy
 • Domy na půl cesty
 • Kontaktní centra
 • Krizová pomoc
 • Nízkoprahová denní centra
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Noclehárny
 • Služby následné péče
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Terapeutické komunity
 • Terénní programy
 • Sociální rehabilitace


Každá soc. služba má splňovat dvě základní charakteristiky a to je potřebnost a kvalita. K zajištění potřebnosti a kvality směřují procesy komunitního plánování sociálních služeb a zavádění standardů kvality soc. služeb.

Standardy kvality soc. služeb se rozumí soubor kritérií, která umožňují rozpoznat úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb v oblasti procedurální, personální a provozní.

Plánem rozvoje soc. služeb rozumíme výsledek procesu aktivního zajišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, kdy jeho obsahem je popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, povinnosti jednotlivých účastníků, způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.

Nepříznivou soc. situací rozumíme oslabení nebo ztrátu schopnosti řešit z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky, způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby nebo z jiných závažných důvodů vzniklou situaci, tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před soc. vyloučením.

Senior taxi

Služba „Senior taxi“ je zajišťována od března 2023 firmou Sanita car Holešov.