Úsek správy místních poplatků

Správa místních poplatků ze psů

• poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do patnácti dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, ztrátu, darování nebo prodej)
• dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení psa, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala
• údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 3 měsíců od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. Pokud tak neučiní, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká
• poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku, vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla

Tiskopisy:

Správa místních poplatků z užívání veřejného prostranství (zábor)

 • veškeré informace k místnímu poplatku z užívání veřejného prostranství lze nalézt v Obecně závazné vyhlášce města Holešova č. 8/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství [PDF, 205 kB]
 • poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 8 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den
  • dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala
  • údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku včetně doložení potřebných dokladů, je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy užívání veřejného prostranství započalo. Pokud tak neučiní, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
  • poplatek ve výši stanovené částkou za m2 a den je splatný:
  - nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, uvede-li poplatník v ohlášení předpokládanou dobu užívání veřejného prostranství 5 dnů a kratší,
  - nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství, uvede-li poplatník v ohlášení předpokládanou dobu užívání veřejného prostranství delší než 5 dnů
  • poplatek ve výši stanovené týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný nejpozději poslední den v příslušném týdnu nebo měsíci
  • poplatek ve výši stanovené roční paušální částkou je splatný nejpozději do 31. 03. příslušného kalendářního roku
 • ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství [DOC, 15 kB]

Správa agendy hazardních her

 • povolovací řízení podléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a je zpoplatněno dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 21

Správa místních poplatků za obecní systém odpadového hospodářství

 

 • veškeré informace k poplatku lze nalézt v Obecně závazné vyhlášce města Holešova č. 7/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [PDF, 140 kB]
 • oprávnění v této věci jednat má svéprávná zletilá osoba, případě, že jde o osobu nesvéprávnou, jedná za ni opatrovník, za nezletilou osobu jedná její zákonný zástupce, občan může k jednání zplnomocnit jinou osobu (plná moc)
 • přihlášení k poplatku podává každý občan s trvalým pobytem v Holešově nebo každý fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
 • vlastník nemovitosti se do 15 dnů přihlásí k místnímu poplatku za komunální odpad, přihlášení provede odevzdáním vyplněné přihlášky
 • odhlášení od poplatku - v případě prodeje rekreační stavby na území města Holešova oznámí a prokáže toto občan správci poplatku
 • úleva / osvobození od poplatku - občan, který splňuje podmínky obecně závazné vyhlášky pro úlevu / osvobození od poplatku, oznámí a průkazně doloží tuto skutečnost správci poplatku
 • při přihlášení k poplatku je nutné mít s sebou tyto doklady - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, rodný list, popř. výpis z KN
 • při odhlášení poplatku je nutné mít s sebou tyto doklady - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, úmrtní list
 • veškeré formuláře jsou k dispozici na Městském úřadu Holešov, ul. Masarykova 628 , finanční odbor, místní poplatky
 • základní sazba místního poplatku za komunální odpad činí 696 Kč/rok
 • možnosti úhrady: bezhotovostním převodem platby na účet města č. účtu 190001624691/0100 (Komerční banka) s uvedením VS, který vám sdělí správce poplatku nebo  v pokladnách MěÚ Holešov
 • splatnost poplatku: jednorázově do 30. září příslušného kalendářního roku

Tiskopisy