logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Úsek správy místních poplatků

Správa místních poplatků ze psů

 • veškeré informace k poplatku ze psů lze nalézt v Obecně závazné vyhlášce města Holešova č. 1/2015 o místním poplatku ze psů [PDF, 155 kB]
 • poplatku podléhají psi starší tří měsíců, poplatek ze psů platí držitel psa, držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu města Holešova
 • jednotlivé sazby poplatku jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce města Holešova č. 1/2015
 • poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do patnácti dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího, stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti a každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození
 • poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku, vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do patnácti dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla

Tiskopisy:

Správa místních poplatků z užívání veřejného prostranství (zábor)

Vedení agendy výherních hracích přístrojů

 • platby za hrací přístroje jsou městu hrazeny dle platných právních předpisů

Správa místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 • veškeré informace k poplatku lze nalézt v Obecně závazné vyhlášce města Holešova č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF, 152 kB]
 • oprávnění v této věci jednat má svéprávná zletilá osoba, případě, že jde o osobu nesvéprávnou, jedná za ni opatrovník, za nezletilou osobu jedná její zákonný zástupce, občan může k jednání zplnomocnit jinou osobu (plná moc)
 • přihlášení k poplatku podává každý občan s trvalým pobytem v Holešově nebo každý fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
 • v případě, že je za domácnost poplatek odváděn společným zástupcem, uvede tento údaje o všech osobách, za které bude poplatek platit
 • vlastník nemovitosti se do 15 dnů přihlásí k místnímu poplatku za komunální odpad, přihlášení provede odevzdáním vyplněné přihlášky
 • odhlášení od poplatku - v případě prodeje rekreační stavby na území města Holešova oznámí a prokáže toto občan správci poplatku
 • úleva / osvobození od poplatku - občan, který splňuje podmínky obecně závazné vyhlášky pro úlevu / osvobození od poplatku, oznámí a průkazně doloží tuto skutečnost správci poplatku
 • při přihlášení k poplatku je nutné mít s sebou tyto doklady - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, rodný list, popř. výpis z KN
 • při odhlášení poplatku je nutné mít s sebou tyto doklady - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, úmrtní list
 • veškeré formuláře jsou k dispozici na Městském úřadu Holešov, ul. Masarykova 628 , finanční odbor, místní poplatky
 • základní sazba místního poplatku za komunální odpad činí 696 Kč/rok
 • možnosti úhrady: bezhotovostním převodem platby na účet města č. účtu 190001624691/0100 (Komerční banka) s uvedením VS, který vám sdělí správce poplatku nebo  v pokladnách MěÚ Holešov
 • splatnost poplatku: jednorázově do 30. června příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. června a do 31. prosince příslušného kalendářního roku

Tiskopisy