Územně analytické podklady

Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) jsou od 1.1.2007 novým nástrojem územního plánování. Povinnost pořizování ÚAP obcí a krajů vyplývá z ust. § 27 a následujících ze zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek.
ÚAP pořizuje příslušný úřad územního plánování pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů a krajské úřady pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje.
Úkolem ÚAP je především zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Za tímto účelem je sledována široká škála jevů, dotýkající se všech důležitých oblastí života kolem nás, především životního prostředí, bydlení, výroby, občanské vybavenosti, dopravní a technické infrastruktury, kulturních památek atd.
Součásti díla jsou i analýzy - vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (tzv. SWOT analýza) a zapracování jejich výsledků do grafické podoby „problémového výkresu“ na portále juap-zk. Takto evidované "problémy v území" se stávají jedním z hlavních podkladů pro zpracování zadání nových územních plánů.
Na ORP Holešov jsou data o území průběžně shromažďována a aktualizována již od r. 2007. Do r. 2016 se aktualizace prováděly vždy po 2 letech a od r. 2016 byla tato lhůta prodloužena na 4 roky od poslední aktualizace, která proběhla k 31.12.2016.
Územně analytické podklady jsou přístupné i široké veřejnosti a to prostřednictvím mapového portálu JUAP Zlínského kraje na adrese: https://juap-zk.cz/uvod/-/asset_publisher/9FMdUPIOdRrY/content/aktualizovane-rozbory-udrzitelneho-rozvoje-uzemi-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-zlinskeho-kraje/maximized?redirect=https%3A%2F%2Fjuap-zk.cz%2Fuvod%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9FMdUPIOdRrY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Holešov - Aktualizace 2020 [PDF, 3,6 MB]


Ing.Petr Klenner
referent útvaru územního plánování
Městský úřad Holešov