Územně analytické podklady

Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) jsou od 1. 1. 2007 novým nástrojem územního plánování. Povinnost pořizování ÚAP obcí a krajů vyplývá z ust. § 27 a následujících ze zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek.  
 ÚAP pořizuje příslušný úřad územního plánování pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů a krajské úřady pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje.
 Úkolem ÚAP je především zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Za tímto účelem je sledována široká škála jevů, dotýkající se všech důležitých oblastí života kolem nás, především životního prostředí, bydlení, výroby, občanské vybavenosti, dopravní a technické infrastruktury, kulturních památek atd.
 Součásti díla jsou i podrobné analýzy - vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (tzv. SWOT analýza) a zapracování jejich výsledků do grafické podoby „problémového výkresu“ na portále juap-zk. Takto evidované "problémy v území" se  stávají jedním z hlavních podkladů pro zpracování zadání nových územních plánů.
Na ORP Holešov jsou data o území průběžně shromažďována a aktualizována již od r. 2007, a to v pravidelných aktualizacích vždy po 2 letech. Aktuálně poslední aktualizace RURU SO ORP HOLEŠOV proběhla a je zpracována k 31. 12. 2016.
 Územně analytické podklady jsou přístupné i široké veřejnosti a to prostřednictvím mapového portálu JUAP Zlínského kraje na adrese: https://juapzk.geostore.cz/portal/

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Holešov - Aktualizace 2016 [PDF, 4,2 MB]

 Ing.Petr Klenner, v. r.
 Útvar územního plánování
 Městský úřad Holešov