Územní plán Bořenovice - návrh pro společné jednání

Návrh OOP ÚP Bořenovice [PDF, 89 kB]

Textová část územního plánu [PDF, 1,6 MB]
Výkres základního členění  území [PDF, 333 kB]

Hlavní výkres [PDF, 477 kB]

Výkres VPS a VPO [PDF, 300 kB]

Odůvodnění územního plánu textová část  [PDF, 1,9 MB]

Výkres širších vztahů  [PDF, 4,9 MB]

Koordinační výkres [PDF, 728 kB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 549 kB]

Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje [PDF, 359 kB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství [PDF, 447 kB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 352 kB]