Územní plán Bořenovice (účinnost 25.08.2022)

Údaje o vydaném Územním plánu Bořenovice [PDF, 64 kB]

Opatření obecné povahy [PDF, 243 kB]

Textová část [PDF, 1,7 MB]

Výkres základního členění [PDF, 505 kB]

Hlavní výkres [PDF, 657 kB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 480 kB]


Odůvodnění územního plánu - textová část [PDF, 2,1 MB]

Odůvodnění přílohy C, D, E [PDF, 1,2 MB]

Výkres širších vztahů [PDF, 5,4 MB]

Koordinační výkres [PDF, 919 kB]

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL [PDF, 729 kB]

Doprava, energetika, spoje [PDF, 540 kB]

Vodní hospodářství [PDF, 627 kB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 533 kB]