Územní plán Holešov

Údaje o vydaném ÚP Holešov [PDF, 84 kB]

Opatření obecné povahy [PDF, 203 kB]

 

Územní plán - textová část [PDF, 1,3 MB]

Základní členění území [PDF, 2,9 MB]

Hlavní výkres [PDF, 4,7 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 4,8 MB]

 

Odůvodnění územního plánu [PDF, 1,8 MB]

Výkres širších vztahů [PDF, 12,9 MB]

Koordinační výkres [PDF, 9,7 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 5,5 MB]

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje [PDF, 4,8 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství [PDF, 4,0 MB]

 

Příloha C - návrh rozhodnutí o námitkách [PDF, 880 kB]

Příloha D - vyhodnocení stanovisek [PDF, 441 kB]

Příloha E - návrh vyhodnocení připomínek [PDF, 412 kB]

Příloha F - stanovisko Krajského úřadu ZK k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí [PDF, 180 kB]


Příloha G - námitky Zlínského kraje k veřejnému projednání návrhu ÚP [PDF, 2,5 MB]

 

Projekt byl financován z prostředků Evropské unie – Integrovaného operačního programu.