Územní plán Jankovice

Údaje o vydaném ÚP Jankovice [PDF, 93 kB]

Opatření obecné povahy [PDF, 136 kB]

 

Textová část - návrh [PDF, 328 kB]

Výkres základního členění území [PDF, 1,7 MB]

Hlavní výkres [PDF, 2,4 MB]


Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 1,5 MB]

 

Textová část - odůvodnění [PDF, 4,9 MB]

Výkres širších vztahů - 1:100 000 [PDF, 3,4 MB]

Koordinační výkres [PDF, 4,2 MB]


Koordinační výkres - zastavěné a zastavitelné území [PDF, 3,5 MB]

Dopravní infrastruktura [PDF, 2,0 MB]


Technická infrastruktura - energetika, spoje [PDF, 2,1 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství [PDF, 2,0 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 3,7 kB]