Územní plán Kurovice

Údaje o vydaném územním plánu [PDF, 128 kB]

Opatření obecné povahy [PDF, 101 kB]
 

Textová část - návrh [PDF, 865 kB]


Výkres základního členění území [PDF, 371 kB]

Hlavní výkres [PDF, 806 kB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 515 kB]
 

Textová část - odůvodnění [PDF, 1,7 MB]

Výkres širších vztahů - 1:100 000 [PDF, 5,0 MB]

Koordinační výkres [PDF, 1,3 MB]

Koordinační výkres - detail [PDF, 612 kB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 943 kB]

Doprava, energetika, spoje [PDF, 707 kB]

Vodní hospodářství [PDF, 581 kB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 589 kB]