Územní plán Ludslavice

Údaje o vydaném územním plánu [PDF, 43 kB]

Opatření obecné povahy [PDF, 108 kB]

 

Textová část - návrh [PDF, 651 kB]

Výkres základního členění území [PDF, 377 kB]

Hlavní výkres [PDF, 540 kB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 351 kB]

 

Textová část - odůvodnění [PDF, 835 kB]

Výkres širších vztahů [PDF, 4,8 MB]

Koordinační výkres M 1:5000 [PDF, 969 kB]

Koordinační výkres 1:2000 [PDF, 660 kB]


Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 596 kB]

Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje [PDF, 531 kB]

Technická infrastruktura – vodní hospodářství [PDF, 497 kB]