Územní plán Martinice

Údaje o vydaném územním plánu [PDF, 43 kB]

Opatření obecné povahy [PDF, 116 kB]

Textová část [PDF, 453 kB]

Výkres základního členění území [PDF, 1,2 MB]

Hlavní výkres [PDF, 3,4 MB]

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje [PDF, 1,6 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství [PDF, 1,3 MB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 1,1 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 1,3 MB]

Odůvodnění - textová část [PDF, 622 kB]

Výkres širších vztahů [JPG, 1,4 MB]

Koordinační výkres M 1:5000 [PDF, 2,3 MB]

Koordinační výkres M 1: 2000 [PDF, 2,0 MB]

Výkres předpokládaných záborů ZPF [PDF, 4,2 MB]