Územní plán Pacetluky

Údaje o vydaném ÚP Pacetluky [PDF, 89 kB]

Opatření obecné povahy [PDF, 58 kB]


Textová část - návrh [PDF, 811 kB]

Výkres základního členění území [PDF, 239 kB]

Hlavní výkres [PDF, 571 kB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 237 kB]

 
Textová část - odůvodnění [PDF, 1,4 MB]

Výkres širších vztahů [PDF, 5,5 MB]

Koordinační výkres M 1:5000 [PDF, 866 kB]

Koordinační výkres M 1:2000 [PDF, 630 kB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 653 kB]

Doprava, energetika, spoje [PDF, 331 kB]

Vodní hospodářství [PDF, 400 kB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 457 kB]