Územní plán Rymice

Údaje o vydaném ÚP Rymice [PDF, 86 kB]

Opatření obecné povahy ÚP Rymice [PDF, 34 kB]

 

Textová část [PDF, 775 kB]

Výkres základního členění území [PDF, 529 kB]

Hlavní výkres [PDF, 817 kB]

Výkres veřejně prospěšných staveb [PDF, 510 kB]

 
Odůvodnění – textová část [PDF, 1,5 MB]

Výkres širších vztahů [PDF, 7,0 MB]

Koordinační výkres (M 1:5000) [PDF, 1,7 MB]

Koordinační výkres (M 1:2000) [PDF, 1,2 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 863 kB]

Doprava, energetika, telekomunikace [PDF, 974 kB]

Vodní hospodářství [PDF, 740 kB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 747 kB]