Územní plán Rymice - návrh pro společné jednání

Návrh opatření obecné povahy [PDF, 188 kB]

Územní plán Rymice – textová část [PDF, 2,9 MB]

Výkres základního členění území [PDF, 834 kB]

Hlavní výkres [PDF, 1,1 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 472 kB]


Odůvodnění – textová část [PDF, 3,1 MB]

Výkres širších vztahů [PDF, 4,9 MB]

Koordinační výkres [PDF, 1,8 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 1,2 MB]

Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje [PDF, 899 kB]

Dopravní a technická infrastruktura – vodní hospodářství [PDF, 720 kB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 686 kB]


Schéma č. 1 Vymezení sytému sídelní zeleně [PDF, 90 kB]

Schéma č. 2 Schéma vymezení krajinných zón [PDF, 257 kB]

Schéma č. 3 Schéma vymezení ploch umožňujících umísťování obnovitelných zdrojů energie [PDF, 124 kB]

Schéma č. 4  Schéma vymezení územního systému ekologické stability [PDF, 108 kB]
Schéma č. 5 Schéma typů zástavby [PDF, 128 kB]

Schéma B1 Limitující a omezující faktory [PDF, 159 kB]