Územní plán Zahnašovice

Údaje o vydaném ÚP Zahnašovice [PDF, 83 kB]

Opatření obecné povahy - ÚP Zahnašovice [PDF, 42 kB]


Textová část [PDF, 552 kB]

Výkres základního členění území [PDF, 566 kB] 

Hlavní výkres [PDF, 873 kB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 423 kB]


 0důvodnění – textová část [PDF, 2,0 MB]

Výkres širších vztahů [PDF, 383 kB]

Koordinační výkres [PDF, 1,8 MB]

Koordinační výkres - výřez zastavěného území [PDF, 1,3 MB] 

Výkres předpokládaných záborů ZPF [PDF, 1,1 MB] 

Výkres technické infrastruktury - doprava, energetika, spoje [PDF, 1,4 MB] 

Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství [PDF, 1,1 MB] 

Doplňující průzkumy [PDF, 20, 0 MB]