Územní studie Holešov - Lokalita Nad Sadová II. etapa

Textová část [PDF, 4,9 MB]

Grafická část:

Situační výkres širších vztahů [PDF, 3,8 MB]

Situační výkres ortofotomapa [PDF, 91,1 MB]

Problémový výkres [PDF, 1,5 MB]

Hlavní výkres [PDF, 547 kB]

Výkres dopravní a technické  infrastruktury [PDF, 964 kB]

Řezy, řezopohledy [PDF, 179 kB]

Výkres vytyčovací schéma [PDF, 699 kB]

Vizualizace [PDF, 4,4 MB]

Výkres majetkoprávních vztahů [PDF, 403 kB]

Vymezení dílčích bloků zástavby [PDF, 278 kB]

Plochy pro tříděný odpad [PDF, 256 kB]

Návrh liniové zeleně [PDF, 379 kB]


Oznámení o místech nahlížení do územní studie [DOC, 56 kB]