Územní studie Holešov - Lokalita Nad Sadová III. etapa

Textová část [PDF, 6,3 MB]

Grafická část:

Situační výkres širších vztahů [PDF, 3,8 MB]

Situační výkres ortofotomapa [PDF, 44,3 MB]

Problémový výkres [PDF, 1,3 MB]

Hlavní výkres [PDF, 781 kB]

Výkres dopravní a technické  infrastruktury [PDF, 979 kB]

Řezy, řezopohledy [PDF, 253 kB]

Výkres vytyčovací schéma [PDF, 868 kB]

Vizualizace [PDF, 2,7 MB]

Výkres majetkoprávních vztahů [PDF, 238 kB]

Vymezení dílčích bloků zástavby [PDF, 360 kB]

Plochy pro tříděný odpad [PDF, 298 kB]

Návrh liniové zeleně [PDF, 304 kB]


Oznámení o místech nahlížení do územní studie [DOC, 56 kB]