Územní studie Holešov - Lokalita Za Kozrálovem (SO48)

Textová část [PDF, 3,3 MB]
Kartogram 1 – Vymezení bloků zástavby [PDF, 70 kB]
Kartogram 2 – Veřejná prostranství a zeleň [PDF, 74 kB]
Kartogram 3 – Schéma dopravy [PDF, 67 kB]
Kartogram 4 – Návrh liniové zeleně [PDF, 78 kB]
Kartogram 5 – Stanovení podlažnosti objektů [PDF, 80 kB]

Výkres širších vztahů [PDF, 6,1 MB]
Ortofotomapa [PDF, 29,0 MB]
Problémový výkres [PDF, 305 kB]
Hlavní výkres [PDF, 225 kB]
Výkres dopravní a technické infrastruktury [PDF, 640 kB]
Řezy, řezopohledy [PDF, 151 kB]
Vytyčovací schéma [PDF, 237 kB]
Etapizace výstavby [PDF, 211 kB]
Vizualizace [PDF, 2,9 MB]

Údaje o místech nahlížení do územní studie [PDF, 78 kB]