Územní studie Holešov - Lokalita Za Kozrálovem (SO57)

Upozornění o převedení ploch pro II. a III. etapu výstavby do územní rezervy [PDF, 158 kB]

Textová část [PDF, 3,8 MB]
Kartogram 1 – Vymezení bloků zástavby [PDF, 64 kB]
Kartogram 2 – Veřejná prostranství a zeleň [PDF, 69 kB]
Kartogram 3 – Schéma dopravy [PDF, 64 kB]
Kartogram 4 – Návrh liniové zeleně [PDF, 80 kB]

Výkres širších vztahů [PDF, 6,1 MB]
Ortofotomapa [PDF, 30,0 MB]
Problémový výkres [PDF, 298 kB]
Hlavní výkres [PDF, 217 kB]
Výkres dopravní a technické infrastruktury [PDF, 395 kB]
Řezy, řezopohledy [PDF, 133 kB]
Vytyčovací schéma [PDF, 284 kB]
Etapizace výstavby [PDF, 182 kB]
Vizualizace [PDF, 3,7 MB]

Údaje o místech nahlížení do územní studie [PDF, 78 kB]