Územní studie Kostelec u Holešova Lokalita BI 6

Textová část územní studie [PDF, 2,3 MB]

Grafická příloha textové části [PDF, 1,2 MB]

Výkres širších vztahů [PDF, 7,5 MB]

Urbanistické řešení [PDF, 100 kB]

Dopravní a technická infrastruktura [PDF, 274 kB]

Výkres vlastnických vztahů [PDF, 210 kB]

Vytyčovaní schéma zástavby [PDF, 113 kB]

Etapizace výstavby [PDF, 85 kB]

Zákres navrženého řešení do leteckého snímku [PDF, 28,3 MB]

Vizualizace [PDF, 615 kB]

Oznámení o místech nahlížení do územní studie [PDF, 438 kB]