Vesnická památková rezervace Rymice–Hejnice

Místní část obce Rymice zvaná „Hejnice“, nacházející se východně od středu obce, byla prohlášena v roce 1995 (dle Nařízení vlády č. 127/1995 Sb., ze dne 24. 5. 1995, o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace) za památkovou rezervaci se souborem staveb lidové architektury:

Dům č. p. 62

Dům č. p. 64

Dům č. p. 65

Dům č. p. 104

Větrný mlýn

V Hejnici, bohužel již značně narušené nevhodnými novostavbami nebo přestavbami, se můžeme setkat s několika hanáckými stavbami roubené, hliněné a později také zděné konstrukce. Dochované stavby pocházejí převážně z 18. a 19. století.

Starší domy a hospodářské stavby charakterizuje užití roubené nebo zděné konstrukce a střech krytými hořlavou krytinou. Jsou přitom mezi nimi zastoupeny i mimořádně významné domy s výškou, náležející k tzv. pomoravsko-panonskému domovému typu.

Mladší stavby jsou obdobně jako na rymické návsi již vyzděné celé z nepálených cihel nebo kamene. Tohoto materiálu mohlo být ovšem užito již u starší vrstvy zástavby. Patrové komory nad částí půdorysu jsou u mladších staveb zpravidla střídány půdním polopatrem nad celým půdorysem přízemí včetně možného vjezdu do dvora. Posléze je užíváno rovněž pálených cihel, často ponechaných bez vnější omítky v režném zdivu. Kromě těchto se uplatňují též šedé vápenopískové cihly. Různé barevnosti je využíváno k odlišení architektonicky zdůrazněných částí stavby od výplňových ploch. Mezi zdůrazněné části přitom náleží římsy a nadpraží, parapety nebo ostění oken, dveří či vrat.

Rozdílného působení je rovněž dosahováno samotnou technikou zdění, kdy cihly architektonicky zdůrazněných částí stavby mohou předstupovat před líc okolního zdiva. Ještě početněji než v Hejnici jsou zastoupeny v nedaleké místní části Chmelík. Podobně jako stavební konstrukce je nahrazována rovněž starší spalná krytina, dochovaná až do poloviny minulého století a později na některých objektech obnovená. Mezi náhradními typy krytin jsou přitom zastoupeny vláknocementové šablony nebo více či méně nevhodné plechové dílce. U staveb nově vystavěných převládá pálená krytina.

Zdroj: http://www.lidova-architektura.cz/ochrana-pamatky/rezervace/rymice-hejnice.htm