Vodní hospodářství, stavby vodních děl

Právní předpisy

 • zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách, v platném znění, a související zákony a prováděcí vyhlášky
 • zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a související zákony a prováděcí vyhlášky


Obec s rozšířenou působností:
pro potřeby fyzických osob (domácností)

 • povoluje odběr a jiné nakládání s povrchovými a podzemními vodami

žádost - povolení k odběru podzemních vod
žádost - povolení k vypouštění odpadních vod do toku

 • povoluje zřizování, změnu, odstraňování vodního díla 
 • provádí kolaudace vodních děl

žádost - o vydání kolaudačního rozhodnutí

 • uděluje souhlas dle § 17 vodního zákona

žádost - udělení souhlasu

pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání

 • povoluje stavby, změny a odstranění vodního díla; stanovuje ochranné pásma vodního díla

žádost - stavební povolení vodního díla

žádost - společné povolení

 • povoluje, popř. omezuje, nakládání s podzemními a povrchovými vodami

žádost - nakládání s vodami
žádost - vypouštění odpadních vod do vod povrchových

 • rozhoduje o zpracování a schvaluje manipulační, havarijní, kanalizační, provozní řád vodního díla

žádost - schválení manipulačního řádu

 • vydává souhlas s ohlášenými udržovacími pracemi, obnovou vodního díla zničeného živelnou pohromou, vodohospodářskými pracemi

ohlášení udržovacích prací

 • uděluje souhlas dle § 17 vodního zákona

žádost - udělení souhlasu

 • vydává závazná stanoviska v rámci společného řízení

žádost - o závazné stanovisko

 • stanovuje a mění ochranné pásmo vodního zdroje

žádost - stanovení ochranného pásma

 • uděluje povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

žádost - vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných látek

 • zajišťuje povodňovou ochranu
 • vykonává vodoprávní dozor

Zákon o vodovodech a kanalizacích

 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
 • schvaluje kanalizační řády
 • vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad