Zemědělský půdní fond

 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a související zákony a prováděcí vyhlášky
 • zodpovědný pracovník:  Veronika Kocourková

Pověřený obecní úřad

 • ukládá vlastníku nebo nájemci zemědělské půdy změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha
 • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • ukládá sankce

Obec s rozšířenou působností

 • uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
 • ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře nad 1 ha
 • rozhoduje o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí nesmí být používán pro výrobu potravin
 • uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1ha; přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí zemědělské půdy
 • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na orné půdě nebo trvalém travním porostu

žádost o souhlas k použití sedimentů [DOC, 28 kB]

 • schvaluje plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění