Životní situace

Kategorie

Název Číslo Zodpovědné osoby Znění
Dopravní přestupky 1 Mgr. Zdeňka Konopecká, Petr Tabara, DiS (103)
Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. 2 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče, bodového hodnocení 3 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Udělení řidičského oprávnění, vydání řidičského průkazu 4 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Vydání mezinárodního řidičského průkazu 5 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu 6 Bc. Denisa Mařáková, (112), Radka Münsterová (111)
Změna údajů v řidičském průkazu 7 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Výměna řidičského průkazu 9 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - nové 10 Petra Dočkalová, DiS., Lenka Banková, DiS. (106), Eliška Konečná (107)
Vydání technického průkazu vozidla nebo ORV v případě ztráty, poškození, odcizení, zničení 11 Petra Dočkalová, DiS., Lenka Banková, DiS. (106), Eliška Konečná(107)
Vývoz silničního vozidla 12 Petra Dočkalová, DiS., Lenka Banková, DiS. (106), Eliška Konečná (107)
Vyřazení vozidla z registru vozidel 13 Petra Dočkalová, DiS., Lenka Banková, DiS. (106), Eliška Konečná (107)
Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla 15 Petra Dočkalová, DiS., Lenka Banková, DiS. (106), Eliška Konečná(107)
Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel 16 Petra Dočkalová, DiS., Lenka Banková, DiS. (106), Eliška Konečná (107)
Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla mimo EU 17 Petra Dočkalová, DiS., Lenka Banková, DiS. (106), Eliška Konečná(107)
Vydání paměťové karty do digitálního tachografu 19 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Přihlášení a odhlášení psa 20 Hana Kupková (212)
Žádost o povolení herního prostoru 21 Hana Kupková (212)
Ohrožené nezletilé dítě 23 Bc. Magdaléna Kolomazníková, Mgr. Simona Nováková, Bc. Svatava Boledovičová, Mgr. Jiří Nesázel
Opatrovnictví nezletilých dětí, výživné 24 Bc. Magdaléna Kolomazníková, Mgr. Simona Nováková, Bc. Svatava Boledovičová, Mgr. Jiří Nesázel
Výchovné problémy a trestná činnost nezletilých dětí 25 Mgr. Jiří Nesázel
Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením - kurátor pro dospělé 31 Bc. Radka Solařová
Řízení podle stavebněprávních předpisů 34 pracovníci oddělení stavebního řádu (2. patro)
Dotace v rámci Akce milion (Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí) 35 Mgr. Ilona Augusti (310)
Dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení (Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí) 36 Mgr. Petr Chvátal (308)
Dotace v rámci podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 37 Ing. Karel Bartošek (309)
Vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města 38 Mgr. Petr Chvátal (308)
Vyhlašování nejvýznamnějších osobností města v oblasti kultury, volnočasových aktivit a čin roku 39 Mgr. Petr Chvátal (308)
Udělování ceny města Holešova 40 Mgr. Petr Chvátal (308)
Péče o válečné hroby 41 Mgr. Ilona Augusti (310)
Obnova movité nebo nemovité kulturní památky 42 Ing. Karel Bartošek (309)
Obnova objektu v městské památkové zóně 43 Ing. Karel Bartošek (309)
Restaurování kulturní památky 44 Ing. Karel Bartošek (309)
Podání petice, stížnosti 45 Helena Jelínková (219)
Stavební povolení (Speciální stavební úřad) 47 Radka Stratilová (203)
Kolaudace (Speciální stavební úřad) 48 Radka Stratilová (203)
Ohlášení stavebních úprav (Speciální stavební úřad) 49 Radka Stratilová (203)
Připojování pozemních komunikací - zřizování sjezdů 50 Aleš Ryška (115)
Uzavírka pozemní komunikace a nařízení objížďky 51 Aleš Ryška (115)
Zvláštní užívání pozemní komunikace - stavební práce, překop, protlak 52 Aleš Ryška (115)
Zvláštní užívání pozemní komunikace - uložení inženýrských sítí 54 Aleš Ryška (115)
Zvláštní užívání pozemní komunikace - sport., kult. apod. akce 55 Aleš Ryška (115)
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 56 Aleš Ryška (115)
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 57 Aleš Ryška (115)
Výjimka z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 58 Aleš Ryška (115)
Úvěry z Fondu rozvoje bydlení města Holešova 59 Eva Frýbortová (204)
Ohlášení živnosti volné 60 Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)
Žádost o koncesi 61 Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)
Oznámení změn v ohlášení živnosti a koncesi 62 Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)
Zahájení a ukončení činnosti v provozovně 63 Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)
Oznámení přerušení provozování živnosti 64 Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění 65 Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku 66 Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)
Ohlášení živnosti řemeslné 67 Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 68 Miroslava Janoštiaková (319),Petra Vysloužilová (318)
Oznámení přerušení provozování zemědělské výroby a změn údajů v evidenci zemědělského podnikatele 69 Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)
Ohlášení živnosti vázané 70 Miroslava Janoštiaková (318), Petra Vysloužilová (319)
Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list 71 Jarmila Medková (110)
Změna jména a příjmení, příjmení po rozvodu 72 Jarmila Medková (110)
Prohlášení o volbě druhého jména 73 Jarmila Medková (110)
Ženská příjmení 74 Jarmila Medková (110)
Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 76 Jarmila Medková (110)
Osvědčení k církevnímu sňatku 77 Jarmila Medková (110)
Uzavření manželství zmocněncem 78 Jarmila Medková (110)
Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnarství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině 79 Jarmila Medková (110)
Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR 80 Jarmila Medková (110)
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 81 Jarmila Medková (110)
Nahlížení do matričních knih 82 Jarmila Medková (110)
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize 83 Jarmila Medková (110)
Ověřování podpisů a listin 84 Ing. Jaroslav Pospíšilík, Irena Hrabalová (204), Bc. Irena Ďuláková (215), Jarmila Medková (110), Daniela Rušikvasová (109)
Hlášení trvalého pobytu 85 Daniela Rušikvasová (109)
Výdej údajů z evidence obyvatel 86 Daniela Rušikvasová (109)
Osvědčování rodného čísla 87 Daniela Rušikvasová (109)
Ověřování rodného čísla 88 Daniela Rušikvasová (109)
Vydání občanského průkazu 89 Kateřina Marcinová (113)
Vydání cestovního dokladu 90 Zdeňka Večeřová (114)
Ztráta nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí 91 Zdeňka Večeřová (114)
Vydání jiných cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy 92 Zdeňka Večeřová (114)
Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 93 Ing. Jaroslav Pospíšilík (MPK)
Shromažďování občanů 94 Irena Ďuláková
Jak vyhlásit místní referendum 95 Irena Ďuláková
Zřizuji novou provozovnu - režim odpadového hospodářství 99 Ing. Lenka Brezanská (119)
Stavba vodního díla (např. studny, čistírny odpadních vod, kanalizace, vodovodu ad.) 100 Ing. Hana Vedrová (121), Ing. Lucie Kaňová (117)
Odběr povrchových vod (čerpadlem a jiným zařízením) 101 Ing. Hana Vedrová (121), Ing. Lucie Kaňová (117)
Podmínky k uzavření smlouvy s provozovatelem vodovodu nebo kanalizace 102 Ing. Hana Vedrová (121)
Vydání rybářského lístku 103 Kamil Horák
Chci pokácet strom 104 Ing. Pavla Nedbalová (117)
Vydání loveckého lístku 108 Kamil Horák
Pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat 109 Kamil Horák
Nahlášení týrání zvířat 110 Kamil Horák
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 111 Hana Kupková (212)
Používání znaku a vlajky města 112 Mgr. Petr Chvátal (308)
Zvláštní příjemce důchodu,opatrovnictví dospělých 113 Mgr. et Bc. Irena Seifertová
Náhradní rodinná péče 114 Mgr. Kamila Kolářová, Bc. Svatava Boledovičová
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu 115 Kateřina Marcinová (113)
Nález, odevzdání občanského průkazu 116 Kateřina Marcinová (113)
Odevzdání občanského průkazu při ukončení trvalého pobytu na území ČR 117 Kateřina Marcinová (113)
Dotace na mládežnická družstva (Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí) 123 Mgr. Petr Chvátal (308)
Dotace mimořádné (Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí) 124 Mgr. Ilona Augusti (310)
Schválení technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla 126 Petra Dočkalová, DiS., Lenka Banková, DiS. (106), Eliška Konečná(107)
Registrační značka na přání 127 Petra Dočkalová, DiS., Lenka Banková, DiS. (106), Eliška Konečná(107)
Přidělení registrační značky vozidla – v případě její ztráty, poškození nebo odcizení 128 Petra Dočkalová, DiS., Lenka Banková, DiS. (106), Eliška Konečná (107)
Výroba jednotlivého silničního vozidla 129 Petra Dočkalová, DiS., Lenka Banková, DiS. (106), Eliška Konečná (107)
Vydání tabulky s RZ k umístění na nosné zařízení - nosič kol 130 Petra Dočkalová, DiS., Lenka Banková, DiS. (106), Eliška Konečná(107)
Kontrolní a dozorová činnost, podání stížnosti na podnikatele 131 Ing. Hana Konečná (317), Milena Pospíšilíková (317)
Poplatky za komunální odpad 132 Dagmar Průšová (212)
Zajišťování zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění všech skupin motorových vozidel 133 Bc. Aleš Marek (101)
Udělování a rozšiřování řidičských oprávnění 134 Bc. Aleš Marek (101)
Lov na nehonebních pozemcích 135 Kamil Horák
Odnětí řidičského oprávnění z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti 136 Denisa Mařáková, Bc. (112), Radka Münsterová (111)
Oprávnění řidiče taxislužby 137 Aleš Ryška (115)
Evidence vozidel taxislužby 138 Aleš Ryška (115)
Sociální práce s dospělými 139 Bc. Radka Solařová, Gabriela Brázdilová, DiS.
Výdej tiskopisů (receptů, žádanek) na omamné látky 140 Bc. Svatava Boledovičová
Prodej nemovitostí města (směna, pronájem, výpůjčka) 140 Jitka Hanslíková
Oznámení spáchání přestupku 141 Bc. Vendula Obdržálková (304), Lenka Kolaříková (304)
Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou 142 Gabriela Brázdilová, DiS., Bc. Radka Solařová
Dotace na významné akce v Holešově (Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí) 143 Mgr. Ilona Augusti (310)