logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

6

 

 

2. Kód

MD01

 

 

3. Pojmenování životní situace

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

 

 

4. Základní informace k životní situaci

V určitých situacích existuje povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému úřadu.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského průkazu, po zemřelém držiteli  řidičského průkazu osoba vyřizující pozůstalost nebo pozůstalý.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je povinen odevzdat do pěti pracovních dnů držitel řidičského průkazu, jehož řidičský průkaz je neplatný, nebo kterému bylo podmíněno nebo omezeno, odňato, pozastaveno nebo zrušeno podmínění nebo omezení řidičské oprávnění. Povinnost odevzdat řidičský průkaz platí i pro pozůstalé zemřelého řidiče.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odevzdejte řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Oprávněný pracovník vám vydá doklad o odevzdání řidičského průkazu. V případě změny údajů z důvodů podmínění nebo omezení řidičského oprávnění nebo držitele, který se vzdal některé skupiny nebo podskupiny, vyplníte žádost o vydání řidičského průkazu.

Úřední hodiny:

Po a St 07:15 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností – MěÚ Holešov, odbor dopravní a správní, registr řidičů

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností v daných úředních hodinách.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte: řidičský průkaz, platný doklad totožnosti, z důvodu podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti, (případně doklad o psychologickém vyšetření).

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

V případě změny údajů v řidičském průkazu vyplníte na úřadě žádost o vydání řidičského průkazu.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

V případě změny údajů v řidičském průkazu je stanoven správní poplatek 200,- Kč. Úhrada se provádí v pokladně městského úřadu.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Doklad o odevzdání řidičského průkazu je vydán ihned. Vyrobený nový řidičský průkaz z důvodu změny údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností nejpozději 20 dnů ode dne podání  žádosti o vydání řidičského průkazu.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta podle § 22 zákona č. 200/1990 Sb, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Kde získáte bližší informace: Ministerstvo dopravy, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností- MěÚ Holešov, odbor dopravní a správní, registr řidičů, Masarykova 628, Holešov, dv.č.101. Úřední hodiny: Po a St. Pá: a 12:00 – 17:00

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

MěÚ Holešov, odbor dopravní a správní

 

 

26. Kontaktní osoba

Jaroslava Valášková

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2018

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

11.07.2018

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.