Zřizuji novou provozovnu - režim odpadového hospodářství

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

99

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Zřizuji novou provozovnu - režim odpadového hospodářství

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Původce odpadů (podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba) vede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Evidence se vede samostatně za každý druh odpadu a za každou provozovnu, kde odpad vzniká. 

Průběžná evidence je vedena způsobem, s četností záznamů a v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva. Součástí průběžné evidence jsou údaje o provozovně, za které je průběžná evidence vedena, druhu a kategorii odpadu, údaje o množství odpadu, způsobech nakládání s odpady a zařízeních určených pro nakládání s odpady nebo obchodnících s odpady, kterým je odpad předáván. Původce odpadu je povinen uchovávat průběžnou evidenci po dobu 5 let od provedení záznamu do evidence.

Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Původce

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Hlášení se zasílá ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (www.ispop.cz).

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním hlášení o produkci a nakládání s odpady

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, ul. Masarykova 628, Holešov
Ing. Lenka Brezanská, dveře č. 119, tel. 573 521 401

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 (jinak po telefonické domluvě)

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Hlášení k vyplnění jsou dostupná na www.ispop.cz, v účtu jednotlivých původců po přihlášení. 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Hlášení o produkci a nakládání s odpady není vedeno ve správním řízením, hlášení o odpadech za uplynulý rok předá původce Integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP) do 28. února následujícího roku.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Povinnosti původců a oprávněných osob vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

x8qbfvu (Město Holešov)

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, v platném znění
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, v platném znění
Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, v platném znění

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním na Městském úřadě Holešov.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

1. Podle § 66 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, uloží inspekce nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působnosti fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nevede průběžnou evidenci v rozsahu stanoveném zákonem nebo neodevzdá hlášení o roční produkci a nakládání s odpady v termínu nebo ve stanovené rozsahu  pokutu do výše 1 000 000,- Kč.
2. Podle § 66 odst. 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nakládá s nebezpečnými odpady bez  potřebného souhlasu příslušného správního úřadu pokutu do výše 50 000 000,- Kč.