Zřizuji novou provozovnu - režim odpadového hospodářství

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

99

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Zřizuji novou provozovnu - režim odpadového hospodářství

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Původce odpadů (podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba) vede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Evidence se vede samostatně za každý druh odpadu a za každou provozovnu, kde odpad vzniká. 

Průběžná evidence je vedena způsobem, s četností záznamů a v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva. Součástí průběžné evidence jsou údaje o provozovně, za které je průběžná evidence vedena, druhu a kategorii odpadu, údaje o množství odpadu, způsobech nakládání s odpady a zařízeních určených pro nakládání s odpady nebo obchodnících s odpady, kterým je odpad předáván. Původce odpadu je povinen uchovávat průběžnou evidenci po dobu 5 let od provedení záznamu do evidence.

Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Původce

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Hlášení se zasílá ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (www.ispop.cz).

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním hlášení o produkci a nakládání s odpady

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, ul. Masarykova 628, Holešov
Ing. Lenka Brezanská, dveře č. 119, tel. 573 521 401

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 (jinak po telefonické domluvě)

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Hlášení k vyplnění jsou dostupná na www.ispop.cz, v účtu jednotlivých původců po přihlášení. 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Hlášení o produkci a nakládání s odpady není vedeno ve správním řízením, hlášení o odpadech za uplynulý rok předá původce Integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP) do 28. února následujícího roku.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Povinnosti původců a oprávněných osob vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

x8qbfvu (Město Holešov)

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, v platném znění
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, v platném znění
Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, v platném znění

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním na Městském úřadě Holešov.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

1. Podle § 66 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, uloží inspekce nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působnosti fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nevede průběžnou evidenci v rozsahu stanoveném zákonem nebo neodevzdá hlášení o roční produkci a nakládání s odpady v termínu nebo ve stanovené rozsahu  pokutu do výše 1 000 000,- Kč.
2. Podle § 66 odst. 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nakládá s nebezpečnými odpady bez  potřebného souhlasu příslušného správního úřadu pokutu do výše 50 000 000,- Kč.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

 

 

26. Kontaktní osoba

Ing. Lenka Brezanská

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

09.01.2023

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

09.01.2023

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

-