Stavba vodního díla (např. studny, čistírny odpadních vod, kanalizace, vodovodu ad.)

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

100

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Stavba vodního díla (např. studny, čistírny odpadních vod, kanalizace, vodovodu ad.)

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se stavební povolení vodních děl (studny, čistírny odpadních vod, kanalizace, vodovodu, vodní nádrže, rybníku apod.) a související povolení k nakládání s vodami (tj. odběr povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, akumulace, vzdouvání, využití energetického potenciálu vod atd.), povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace, a udělení kolaudačního souhlasu.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí doložit  žádost a doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. U stavebního povolení je nutno zaplatit příslušný správní poplatek.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním formuláře žádosti včetně povinných dokladů.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Masarykova 628, Holešov

Ing. Hana Vedrová, dveře č. 121, tel. 573 521 400

Ing. Lucie Kaňová, dveře č. 117, tel. 573 521 405

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 (jinak po telefonické domluvě)

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod 6.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře žádostí na stránce vodního hospodářství

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka č. 17.
Poplatky se vybírají u stavebního povolení, u změny stavby před dokončením, u kolaudace po stanoveném termínu.
Poplatky lze zaplatit v pokladně Městského úřadu Holešov, převodem z účtu nebo složenkou.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

60 dnů, ve složitých případech 3 měsíce

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle povahy žádosti, např. majitelé sousedních pozemků, správce vodního toku, obec, správci inženýrských sítí atd.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

x8qbfvu (Město Holešov)

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění, zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcích vyhlášek, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním na Městském úřadě Holešov.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce vůči právnickým a podnikajícím fyzickým osobám jsou dány zákonem o vodách a zákonem o vodovodech a kanalizacích, sankce vůči fyzickým osobám jsou dány zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

 

 

26. Kontaktní osoba

Ing. Hana Vedrová

Ing. Lucie Kaňová

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

09.01.2023

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

09.01.2023

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

-