Používání znaku a vlajky města

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Používání znaku a vlajky města

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Problematiku užívání znaku a vlajky města Holešova řeší § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdější předpisů. V odstavci 3 tohoto § stojí: Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.“

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněný zástupce právnické osoby či fyzická osoba.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti o užití znaku města Holešova. 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti volné formy, ve které bude popsáno na co a za jakým účelem má být znak města použit (např. na sportovní dresy, reklamní předměty firem, upomínkové předměty apod.). Jednotný formulář není k dispozici.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Petr Chvátal, vedoucí odboru kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí vlevo, číslo dveří 308, tel.: 573 521 600, mail: petr.chvatal@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Podáním písemné žádosti volné formy, ve které bude popsáno na co a za jakým účelem má být znak města použit (např. na sportovní dresy, reklamní předměty firem, upomínkové předměty apod.). Jednotný formulář není k dispozici.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou odvislé od schůze Rady města Holešova a zveřejnění jejího usnesení. Poté je zasláno vyrozumění na adresu žadatele.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání (i žádost) lze zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojit k podání - epodatelna@holesov.cz

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky. Město Holešov má datovou schránku – x8qbfvu.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Související předpisy nejsou stanoveny.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-