logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Místní poplatky jsou upraveny zákonem ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Ustanovení § 1 uvádí taxativní výčet jednotlivých druhů místních poplatků, které mohou být v obci zavedeny. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístěné dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci předmětného poplatku jedná poplatník (fyzická nebo právnická osoba) osobně nebo jím zmocněná osoba. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzická osoba nebo právnická osoba (dále jen poplatník), která užívá veřejné prostranství způsobem v základních informacích.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Výkon správy místního poplatku provádí Městský úřad Holešov (dále jen "správce poplatku"). Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 8 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 5 dní je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státní státem uznaný státní svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen ohlašovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. Poplatek ze užívání veřejného prostranství se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 2 až do dne, kdy toto užívání skončilo.Poplatek se platí za každý i započatý m2 a každý i započatý den. Nebudi-li poplatek zaplacen(odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit na trojnásobek.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství až do dne, kdy toto užívání skončilo. Poplatek se platí za každý i započatý m2 a každý i započatý den.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města, Masarykova 628, 769 17 Holešov, II. patro, dveře č. 315, Hanslíková Jitka, ing. Fryčová Eva, tel.: 573 521 459, Po, St: 7:15 - 11:00, 12:00 - 17:00 hod.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města, Masarykova 628, 769 17 Holešov, II. patro, dveře č. 315, Hanslíková Jitka, ing. Fryčová Eva, tel.: 573 521 459, Po, St: 7:15 - 11:00, 12:00 - 17:00 hod.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen, jde-li o fyzickou osobu, sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo jde-li o právnickou osobu, název, sídlo, a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Ohlášení užívání veřejného prostranství“ obdrží poplatník při osobní návštěvě v tištěné podobě a také je k dispozici v elektronické podobě. Vzhledem k nutnosti přidělení variabilního symbolu platby poplatníkovi (bez něj nelze provádět platby místního poplatku) je třeba se dostavit osobně.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Místní poplatek je stanoven částkou uvedenou v čl. 7 obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl 9 výše uvedené vyhlášky uvádí osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství. Správní poplatky podle části I položka 1 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny za projednání žádosti poplatníka o úlevu na poplatku nebo jeho splatnosti. Jestliže poplatník žádá o snížení poplatku, správní poplatek činí 1.000 Kč.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlášení poplatku – nejméně 8 dní před započetím užívání veřejného prostranství, v případě krátkodobého užívání do 5 dní je nutno splnit tuto ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

žádost o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, - žádost o vydání souhlasu s překopem

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Možnost elektronického podání na adresu elektronické podatelny. Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závazná vyhláška města Holešova č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

základním opravným prostředkem je odvolání. Odvolání se připouští jen proti rozhodnutí, jež dosud není v právní moci. O odvolání rozhoduje orgán, který je  bezprostředně vyšší než ten, jež rozhodnutí vydal. Pouze ve výjimečných případech je přípustné, že o odvolání rozhodne orgán, které napadené rozhodnutí vydal. Odvolání se podává písemně či ústně do protokolu u správce poplatku, které napadené rozhodnutí vydal. Lhůta pro odvolání činí 30 dní. Pro odvolání zákon předepisuje povinné náležitosti: - přesné označení správce daně, přesné označení odvolatele, číslo jednací, případně číslo platebního výměru, uvedení rozporu s právními předpisy či skutkovým stavem, návrh důkazních prostředků k tvrzením v odvolání uvedeným, navrhované změny či zrušení rozhodnutí. Zákon připouští i možnost vzít odvolání zpět. Je nutné dodržet stejnou formu jako u odvolání.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši může obec udělit sankci – zvýšit částku na trojnásobek. Tomu, kdo nesplní ohlašovací povinnost, může správce poplatku uložit pokutu nepeněžité povahy a to až do výše 2 000 000 Kč.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor investic, silničního hopsodářství a údržby města, Masarykova 628, 769 17 Holešov

 

 

26. Kontaktní osoba

Hanslíková Jitka, ing. Fryčová Eva, tel.: 573 521 459

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.9.2010

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

22.9.2010

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení