Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v bodě 4.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 8 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu, včetně doložení potřebných dokladů, je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy užívání veřejného prostranství započalo. Pokud tak neučiní, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Poplatek ve výši stanovené částkou za m2 a den je splatný:
a) nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, uvede-li poplatník v ohlášení předpokládanou dobu užívání veřejného prostranství 5 dnů a kratší,
b) nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství, uvede-li poplatník v ohlášení předpokládanou dobu užívání veřejného prostranství delší než 5 dnů.
Poplatek ve výši stanovené týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný nejpozději poslední den v příslušném týdnu nebo měsíci.
Poplatek ve výši stanovené roční paušální částkou je splatný nejpozději do 31. 03. příslušného kalendářního roku.
Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor finanční

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

místní poplatky: Hana Kupková, dveře č. 212
tel.: 573 521 506
e-mail: hana.kupkova@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod 11. - tiskopis ohlášení užívání veřejného prostranství.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství [DOC, 15 kB]

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den/týden/měsíc/rok:

a) za umístění reklamního zařízení     8 Kč/m2/den
nebo
1.500 Kč/m2/rok

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování  15 Kč/m2/den
prodeje a služeb        nebo
          600 Kč/m2/rok

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje  15 Kč/m2/den
a služeb (např. prodejní stoly, pulty, stánky, mobilní buňky,    nebo
zřízení předzahrádky určené k poskytování občerstvení atp.) 75 Kč/m2/měsíc
          nebo
         380 Kč/m2/rok

d) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných  3.800 Kč/týden
atrakcí  

e) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní 8 Kč/m2/den
a reklamní akce 

f) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových 15 Kč/m2/den 
a televizních děl

g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa   5.000 Kč/rok

h) za umístění stavebních zařízení a skládek   10 Kč/m2/den

i) za provádění výkopových prací                                                  10 Kč/m2/den

Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně nebo platebním terminálu nebo také převodem z účtu, a to po přidělení příslušného variabilního symbolu, který poplatník obdrží po ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Viz bod 6.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

žádost o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, - žádost o vydání souhlasu s překopem

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Možnost elektronického podání na adresu elektronické podatelny. Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závazná vyhláška města Holešova č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

základním opravným prostředkem je odvolání. Odvolání se připouští jen proti rozhodnutí, jež dosud není v právní moci. O odvolání rozhoduje orgán, který je  bezprostředně vyšší než ten, jež rozhodnutí vydal. Pouze ve výjimečných případech je přípustné, že o odvolání rozhodne orgán, které napadené rozhodnutí vydal. Odvolání se podává písemně či ústně do protokolu u správce poplatku, které napadené rozhodnutí vydal. Lhůta pro odvolání činí 30 dní. Pro odvolání zákon předepisuje povinné náležitosti: - přesné označení správce daně, přesné označení odvolatele, číslo jednací, případně číslo platebního výměru, uvedení rozporu s právními předpisy či skutkovým stavem, návrh důkazních prostředků k tvrzením v odvolání uvedeným, navrhované změny či zrušení rozhodnutí. Zákon připouští i možnost vzít odvolání zpět. Je nutné dodržet stejnou formu jako u odvolání.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši může obec udělit sankci – zvýšit částku na trojnásobek. Tomu, kdo nesplní ohlašovací povinnost, může správce poplatku uložit pokutu nepeněžité povahy a to až do výše 2 000 000 Kč.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor finanční

 

 

26. Kontaktní osoba

Hana Kupková

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

24. 4. 2020

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

24. 4. 2020

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení