Náhradní rodinná péče

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Náhradní rodinná péče:
- žádost o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se pěstouny,
- žádost o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu,
- žádost o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Dlouhodobá pěstounská péče:
Žadatelé přijímají dítě zpravidla až do dospělosti dítěte. Rodičovská odpovědnost zůstává ve většině případů biologickým rodičům dítěte, pěstoun rozhoduje pouze v běžných záležitostech dítěte. Stát péči pěstounů kontroluje a také finančně podporuje (dávky pěstounské péče). Pěstouni povinně uzavírají dohodu s doprovázející organizací, mají povinnost se průběžně vzdělávat (24 hod/rok), umožňovat kontakt dítěte se členy biologické rodiny, mají právo na zajištění odborné pomoci, a další.
Pěstounská péče na přechodnou dobu:
Pěstouni zajišťují péči o dítě v krizové situaci, a to po dobu nezbytně nutnou (týdny, měsíce, max. jeden rok). Dítě se pak vrací k biologické rodině, může přejít do dlouhodobé pěstounské péče či do osvojení, pokud je právně volné. Přechodní pěstouni se stávají součásti odborného týmu, který pomáhá dítěti v těžké životní situaci. Stát vyplácí pěstounské dávky a kontroluje, jak dítě v rodině prospívá. Finanční podporu získávají přechodní pěstouni i v době, kdy o žádné dítě zrovna nepečují. Mají také uzavřenu dohodu s doprovázející organizací, vzdělávají se, jsou otevřeni spolupráci s dalšími odborníky v zájmu dítěte.
Osvojení (adopce):
Rozlišujeme zrušitelné a nezrušitelné osvojení. U nezrušitelného osvojení žadatelé přijímají dítě i rodičovskou odpovědnost za dítě. Noví rodiče se zapíší do rodného listu dítěte na místo biologických rodičů. Stát osvojitele dále nekontroluje, není poskytována žádná speciální finanční podpora jako u pěstounské péče (mimo běžné dávky a rodičovské příspěvky). Mezi osvojitelem a dítětem vzniká vztah stejný jako mezi rodičem a dítětem.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Požádat o zařazení do evidence může požádat český státní občan starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR nebo cizinec s povolením k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů.

Žadatel dokládá:
- vyplněnou žádost se všemi údaji o jeho osobě a dalších členech společné domácnosti
- doklad o státním občanství nebo povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů
- doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů vydaný ve státech, ve kterých se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti
- potvrzení o výši příjmů
- zprávu o zdravotním stavu na předepsaném formuláři
- písemný souhlas s tím, že je orgán sociálně-právní ochrany dítěte oprávněn zjišťovat si další údaje potřebné pro zprostředkování (zejména návštěvou v místě bydliště rodiny, pořízení opisu z Rejstříku trestů žadatelů, zjištění stanoviska obecního úřadu,..)
- písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny
- fotografii formátu na občanský průkaz, fotografii celé osoby + fotografii celé rodiny žadatele

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav umožňující zajištění dlouhodobé péče o přijaté dítě, dobré ekonomické a sociální poměry.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Po seznámení se s informacemi a postupy realizace náhradní rodinné péče se podává žádost na předepsaném tiskopise na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Holešov.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Tovární 1407.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Holešov

Bc. Svatava Boledovičová, dveře č. 208, telefon 573 521 753, e-mail: svatava.boledovicova@holesov.cz

Bc. Eva Urbanová, dveře č. 208, telefon 573 521 752, e-mail: eva.urbanova@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici přímo na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov, jedná se o tyto žádosti:


• Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli,pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu - tiskopis MPSV, umístěn je také na webových stránkách Města Holešov (odbor SVZ - tiskopisy odboru SVZ) nebo webu MPSV.
• Dotazník pro žadatele o svěření dítěte do své péče.
• Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny žádné poplatky.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Od podání žádosti běží 30 denní lhůta pro předání spisové dokumentace na Krajský úřad Zlínského kraje.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žadatel + všichni ostatní členové rodiny žadatele.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatelé jsou povinni udělit písemný souhlas, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující náhradní rodinnou péči je oprávněn zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování - zejména o tom, zda způsobem svého života budou zajišťovat pro dítě vhodné prostředí, a kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci. Také musí souhlasit s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny, kterou zajišťuje Krajský úřad.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.holesov.cz

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

  • Listina základních práv a svobod.
  • Ústava ČR.
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a ozměně některých zákonů.
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují pouze proti správnímu rozhodnutí. Odvolání se podává Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím MěÚ Holešov.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-