Opatrovnictví nezletilých dětí, výživné

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Opatrovnictví nezletilých dětí, výživné

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Úprava rodičovské odpovědnosti k nezletilému dítěti za trvání manželství, pro dobu po rozvodu, narozenému mimo manželství, zvýšení výživného, úprava styku dítěte s rodičem.
Schválení právního jednání.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodič nebo osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo i bez vědomí rodičů a další osoby odpovědné za výchovu dítěte. O úpravě rodičovské odpovědnosti, výživném, či úpravě styku rozhoduje soud. Pro tato soudní jednání jmenuje dítěte opatrovníka, kterým bývá zpravidla městský úřad dle trvalého bydliště dítěte (orgán sociálně-právní ochrany dětí).

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, soud i OSPOD postupují dle platných právních předpisů.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Rodič nebo osoba odpovědná za výchovu dítěte se může obrátit na soud s příslušným návrhem týkajícím se úpravy rodičovské odpovědnosti, výživného, úpravy styku, příp. právního jednání. Orgán sociálně-právní ochrany dětí může rodičům poskytnout poradenství ohledně podání návrhu a postupu soudu při rozhodování v opatrovnických záležitostech týkajících se nezletilých dětí.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Tovární 1407, Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Holešov,

Bc. Tereza Karschová - tel. 573 521 757, e-mail: tereza.karschova@holesov.cz

Mgr. Irena Vaňharová - tel. 573 521 755, e-mail: irena.vanharova@holesov.cz

Bc. Svatava Boledovičová - tel. 573 521 753, e-mail: svatava.boledovicova@holesov.cz

Mgr. Jiří Nesázel - tel. 573 521 763, e-mail: jiri.nesazel@holesov.cz

a to nejlépe v úřední dny pondělí a středa od 7 do 17 hodin. Po telefonické domluvě lze dohodnout i jiný termín.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K jednání nejsou třeba žádné formuláře.

Rodiče nezl. dětí nebo jiné pečující osoby mohou využít vzoru návrhu péče o nezl.: Univerzální návrh ohledně péče o nezl.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny žádné poplatky.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví si můžete s konkrétní pracovnicí domluvit termín schůzky předem, abyste měli jistotu, že bude Vaše situace řešena bezodkladně. Pro vyřízení konkrétního návrhu má soud své vlastní lhůty, které se mohou pohybovat od několika týdnů až měsíců.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dotčenými osobami jsou zejména rodiče a děti. V některých dalších případech se může situace týkat i širší rodiny.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ochota spolupracovat při řešení dané situace.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.holesov.cz

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

  • Listina základních práv a svobod.
  • Ústava ČR.
  • Úmluva o právech dítěte.
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky lze podat pouze proti rozhodnutí soudu, dle poučení, které je součástí písemného vyhotovení rozsudku.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-