Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

115

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Pokud dojde ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu je občan nebo opatrovník povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V případě ztráty a odcizení je možnost obrátit se i na Policii ČR.

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
Občan, který byl rozhodnutím soudu omezen ve svéprávnosti, může mít občanský průkaz v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.
 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu hlásí občan nebo opatrovník, případně zástupce občana, který se nemusí prokazovat plnou mocí.
Občan je povinen požádat do 15 pracovních dnů ode dne ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení o vydání občanského průkazu.
Žádost je oprávněn podat:

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce,
 • za občana, který je omezen ve svéprávnosti tak, že není způsobilý k podání žádosti o občanský průkaz  žádá, doklady předkládá a občanský průkaz přebírá jeho opatrovník.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech závazných podmínek stanovených platnými právními předpisy na úseku občanských průkazů.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášením ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu.
Žádost o vydání občanského průkazu podejte osobně.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

S ohlášením ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu a se žádostí se obraťte na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. V případě ztráty a odcizení je možno řešit vzniklou situaci na Policii ČR.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

 
Kontaktní osoba: Kateřina Marcinová
Telefon: 573 521 352
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00 - objednaní
Pátek: na základě předchozí domluvy

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není uvedeno na jiném předkládaném dokladu.
 • popř. další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.



 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis Ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu je možno stáhnout [DOC, 46 kB].

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy činí 200,- Kč.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a  s kontaktním elektronickým čipem  bude vydán ve lhůtě do 30 dnů.
Lze požádat také ve zkrácených lhůtách do 5 pracovních dnů a do 24 hodin.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu ze závažných důvodů osobně, zabezpečí předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje.

Převzít občanský průkaz lze i zmocněncem na základě zvláštní plné moci s úředně ovřeným podpisem.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
Vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nesplněním povinností uvedených v zákoně o občanských průkazech se občan dopouští přestupku. Přestupky jsou  upraveny v § 65 zákona o občanských průkazech. 

(1)Přestupku se dopustí ten, kdo

 • a) úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,
 • b) poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky podle § 39 písm. a),
 • c) poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu podle § 39 písm. b),
 • d) poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu podle § 39 písm. c), nebo
 • e) poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy podle § 39 písm. e).

(2) Osoba, která má povinnost mít občanský průkaz, se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání občanského průkazu ve lhůtě podle § 11 nebo si občanský průkaz nepřevezme.

(3) Držitel občanského průkazu, osoba  která jedná za osobu, která dosáhla věku 15 let, se dopustí přestupku tím, žepodle § 67, která jedná za osobu mladší 15 let, nebo osoba podle § 68, která jedná za osobu, která dosáhla věku 15 let, se dopustí přetupku tím, že

 • a) poruší povinnost chránit občanský průkaz § 37 odst. 5 písm. a), nebo
 • b) neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znhodnocení podle § 31 nebo § 37 odst. 5 písm. e) nebo f).

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do 

 • a)10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 neno 3, nebo,
 • b) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.