logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

115

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Pokud dojde ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu je občan  nebo opatrovník povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na kterýkoliv matriční úřad. V případě odcizení je možnost obrátit se i na Policii ČR.

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
Občan, který byl rozhodnutím soudu omezen ve svéprávnosti, může mít občanský průkaz v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.
 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu hlásí občan nebo opatrovník, případně zástupce občana, který se nemusí prokazovat plnou mocí.
Občan je povinen požádat do 15 pracovních dnů ode dne ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení o vydání občanského průkazu.
Žádost je oprávněn podat:

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce,
 • za občana, který je omezen ve svéprávnosti tak, že není způsobilý k podání žádosti o občanský průkaz  žádá, doklady předkládá a občanský průkaz přebírá jeho opatrovník.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech závazných podmínek stanovených platnými právními předpisy na úseku občanských průkazů.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášením ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu.
Žádost o vydání občanského průkazu podejte osobně nebo prostřednictvím jiné osoby (tato osoba se nemusí prokazovat plnou mocí).
Žádost nesmí být pomačkaná, přeložená nebo jinak znehodnocená, musí obsahovat všechny povinné údaje.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

S ohlášením ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu a se žádostí se obraťte na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností  nebo na kterýkoliv matriční úřad. V případě odcizení je možno řešit vzniklou situaci na Policii ČR.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

 
Kontaktní osoba: Kateřina Marcinová
Telefon: 573 521 352
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:15 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:15 - 11:00
Pátek: na základě předchozí domluvy

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

 • rodný nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • potvrzení o občanském průkazu.

V případě vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů a kontaktního elektronického čipu:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů a kontaktního elektronického čipu,
 • dvě fotografie, je-li vydáván občanský průkaz bez strojově čitelných údajů,
 • doklady stanovené zákonem (viz níže),
 • popř. další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
Při přijetí vyplněné žádosti vám budou předložené doklady vráceny.
Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu odevzdáte při převzetí nového občanského průkazu.
________________________________________
Fotografie musí mít tyto vlastnosti:
Rozměry 35 mm x 45 mm, odpovídat současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých) a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana.
Fotografie pro vydání občanského průkazu má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.
Fotografie musí být aktuální.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis Ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu je možno stáhnout [DOC, 36 kB].
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a  s kontaktním elektronickým čipem  se podává pouze na originálním tiskopisu.
Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, lze použít i žádost uveřejněnou na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
Tiskopisy žádostí o vydání občanských průkazů  bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy činí 100,- Kč.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a  s kontaktním elektronickým čipem  bude vydán ve lhůtě do 30 dnů.
Lze požádat také ve zkrácených lhůtách do 5 pracovních dnů a do 24 hodin.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu ze závažných důvodů osobně, zabezpečí předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nesplněním povinností uvedených v zákoně o občanských průkazech se občan dopouští přestupku. Přestupky jsou nově upraveny v § 16a zákona o občanských průkazech. Podle tohoto ustanovení se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:

 1. a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3,
 2. b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
 3. c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d),
 4. d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
 5. e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
 6. f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
 7. g) ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede,
 8. h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (§ 24 odst. 2),
 9. i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
 10. j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
 11. k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst. 2,
 12. l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let,
 13. m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,
 14. n) prokazuje údaje občanským průkazem, u nehož ohlásila ztrátu, odcizení, zničení nebo zneužití dat v identifikačním certifikátu,
 15. o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo
 16. p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.
 17. Za přestupek na úseku občanských průkazů může být uložena pokuta do výše 10 000 Kč; za přestupek uvedený pod první odrážkou do výše 15 000 Kč.

 

 

 

21. Nejčastější dotazy

Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem?
Na vaši žádost lze do občanského průkazu zapsat:

 • označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení "docent" nebo "profesor" a vědecká hodnost,
   
  S čím se lze obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností?
  Tyto úřady:
 • přijímají žádosti o vydání občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností),
 • předávají občanům nové občanské průkazy,
 • přijímají občanské průkazy do úschovy po dobu dlouhodobého pobytu občana v zahraničí (příslušné podle místa trvalého pobytu občana),
 • přijímají občanské průkazy po osobách zemřelých (nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad),
 • přijímají občanské průkazy občanů, kteří byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům (příslušné podle místa trvalého pobytu občana),
 • přijímají občanské průkazy občanů, kteří ukončili trvalý pobyt na území České republiky nebo pozbyli státní občanství (příslušné podle místa trvalého pobytu),
 • přijímají nalezené občanské průkazy (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad),
 • přijímají hlášení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení a zneužití občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad).

Upozornění: Odcizení občanského průkazu je možno ohlásit též Policii České republiky.
Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.
 

 

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra

 • Osobní doklady
 • Neplatné doklady
 • Ochrana osobních údajů  (jak postupovat, pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů nekorektně)
   

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Hlášení trvalého pobytu (Občanské průkazy)
Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky (Státní občanství)
Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině (Matriky)
 

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravní a správní MěÚ Holešov

 

 

26. Kontaktní osoba

Kateřina Marcinová

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2018

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

28.06.2018

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

není stanoven